HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Gewestelijke en lokale verordeningen

Het stedenbouwkundige reglement op het Ukkelse grondgebied wordt geregeld door twee gezagsniveaus: gewestelijk en gemeentelijk. 

Gewestelijk niveau

1. Het Gewestelijk Bestemmingsplan - GBP

Het GBP heeft kracht van wet. Het vervangt sedert begin juli 2001 het Gewestplan van 1979. Het bepaalt, via kaarten en schriftelijke voorschriften, welke de grote stedenbouwkundige bestemmingen zijn en definieert per zone op gewestelijk niveau de toegestane bestemmingen evenals de vereisten waaraan voldaan moet worden voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingswerken.

2. De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening - GSV

De GSV stelt de regels vast die moeten worden nageleefd op het gebied van inplanting, afmetingen, bewoonbaarheidsnormen, warmte-isolatie, ... Het is het basisinstrument voor het onderzoeken van elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

3. Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan - GewOP

Het GewOP is een globaal plan dat alle aspecten betreffende de gewestelijke ontwikkeling behandelt. Hoewel het een indicatief plan is, is het bindend voor de overheidsinstanties en, als plan op hoger niveau, omkadert het de belangrijke opties van de Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen (waarvan de meeste nog in ontwikkeling zijn).

Gemeentelijk niveau

1. De Bijzondere Bestemmingsplannen

De BBP’s leggen de belangrijkste stedenbouwkundige regels vast voor de wijken waarop deze betrekking hebben.

2. De Verkavelingsvergunning

3. De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening

De GemSV bepaalt de stedenbouwkundige regels die eigen zijn aan de gemeente en geeft aanwijzingen omtrent bijzondere zones en voor bepaalde bijzondere bestemmingen.

Stedenbouw

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.00

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels