HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Adviesraad voor Ouderen

De mening en de ervaring van senioren worden in Ukkel ten volle gewaardeerd. De rol van de Adviesraad voor Ouderen (UAO) is om het college en de gemeenteraad te informeren over de concrete noden van de ouderen, om zodoende een inclusiever beleid te ontwikkelen. De raad bestaat uit Ukkelse 60-plussers en vertegenwoordigers van verenigingen.

Missie van de UAO

De rol van de Adviesraad voor Ouderen is om het college en de gemeenteraad te informeren over de concrete noden van de ouderen, om zodoende een inclusiever beleid te ontwikkelen voor de 3de en 4de leeftijd. De Adviesraad voor Ouderen is een onafhankelijk orgaan dat adviezen of voorstellen formuleert, op eigen initiatief of op vraag van de gemeentelijke instanties. Het werk van de raad helpt dus om van Ukkel een nog oudervriendelijkere gemeente te maken.

Samenstelling van de UAO

De Adviesraad voor Ouderen wordt om de zes jaar hernieuwd na de gemeenteraadsverkiezingen en bestaat uit werkende leden en plaatsvervangende leden, allemaal vrijwilligers, aangesteld op basis van een oproep tot kandidaatstelling. De samenstelling voldoet aan de regels van minimale vertegenwoordiging per geslacht en per taal. De werkende leden kiezen onderling een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. De Adviesraad organiseert zijn werk vrij en kan binnen de raad thematische werkgroepen oprichten.

Activiteiten van de UAO

De Adviesraad voor Ouderen houdt minstens vier plenaire vergaderingen per jaar. Die vergaderingen zijn openbaar, het woord is echter voorbehouden voor de leden van de raad. De plenaire vergaderingen van de Adviesraad voor Ouderen worden gehouden in het Administratief Centrum van Ukkel ( Stallestraat 77) en zijn gepland in 2024 op de volgende data:

  • maandag 11 maart (14.00 uur);
  • maandag 3 juni (14.00 uur);
  • maandag 23 september (14.00 uur);
  • maandag 25 november (14.00 uur).

Om uw aanwezigheid op een plenaire zitting aan te kondigen kunt u contact opnemen met de diensten Senioren:

Tussen de plenaire zittingen door organiseert de UAO zich in werkgroepen naar gelang van de thema's die zij wenst te behandelen, om adviezen en aanbevelingen op te stellen of specifieke projecten te ontwikkelen. Enkele voorbeelden: mobiliteit, groene ruimtes, intergenerationele huisvesting, (sociale) huisvesting, klimaat, digitale kloof.

Memorandum

Adviezen en aanbevelingen van de UAO

Digitale kloof

Huisvesting (waaronder intergenerationele huisvesting)

Mobiliteit

Intergenerationele huisvesting

Publicaties van de UAO

Senioren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur (enkel telefonisch)

Telefoon
02/605.15.50

E-mail
senioren@ukkel.brussels

In de praktijk

Bent u gemotiveerd om deel te nemen aan de werkzaamheden van de Ukkelse Adviesraad voor Ouderen, als Ukkelaar of als vertegenwoordiger van een vereniging? Stuur ons uw kandidatuur via de onderstaande formulieren, ingevuld en ondertekend:

  • via de post op:  Administratief Centrum van Ukkel - Dienst voor Senioren - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel;
  • via e-mail:  senioren@ukkel.brussels

Alle praktische informatie, ook voor verenigingen, kan worden verkregen door te telefoneren naar de dienst Senioren:  02/605.15.50

Formulieren voor kandidaturen