Vreemdelingen

De Dienst Vreemdelingen beheert op administratief vlak de aankomsten en vertrekken van de Europese en niet-Europese onderdanen op het gemeentelijk grondgebied, en hun adreswijzigingen en andere aanvragen van documenten.

Elke aanvraag tot inschrijving maakt het voorwerp uit van een verblijfsonderzoek. De vreemdeling wordt verzocht zijn naam op de bel en/of de brievenbus aan te brengen voor het bezoek van de wijkagent.


EU-vreemdelingen en niet-EU-vreemdelingen

De vreemdelingen die worden beschouwd als EU-Europeanen zijn:

 • ofwel burgers van de Europese Unie, EU : Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden en Tsjechië);
 • ofwel burgers van een van de gelijkgesteldelanden : Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

De onderdanen van andere naties worden beschouwd als niet-Europeanen, NIET-EU.


Eerste inschrijving in België van een EU-vreemdeling

De Europeanen genieten van het recht van vrij verkeer van goederen en werknemers op het grondgebied van de Europese Unie (EU).

De EU-vreemdeling die meer dan 90 dagen wil verblijven in België schrijft zich in in de gemeente waar hij verblijft en kan het verblijf aanvragen als :

 • Werknemer bij een in België gevestigd bedrijf  hij legt zijn arbeidscontract voor;
 • Gedetacheerde werknemer van een bedrijf dat elders dan in België is gevestigd  hij bezorgt het bewijs van zijn medische dekking geldig in België en hij bewijst dat hij voldoende inkomsten heeft (loonfiches of zijn arbeidscontract);
 • Zelfstandige  hij bezorgt een recent en volledig uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voorzien van een stempel van het sociaal verzekeringsfonds, het fonds dient het bewijs van aansluiting rechtstreeks door te sturen naar de gemeente via e-mail;
 • Student  hij bezorgt het bewijs van inschrijving bij een erkende instelling, het bewijs van zijn medische dekking in België en hij bewijst dat hij voldoende inkomsten heeft;
 • Houder van voldoende bestaansmiddelen  hij levert het bewijs van zijn medische dekking die geldig is in België en bewijst dat hij over voldoende inkomsten beschikt;
 • De werkzoekende  levert het bewijs dat hij werk zoekt, van zijn inschrijving bij Actiris, van zijn kansen om daadwerkelijk te worden aangeworven, en hij legt zijn arbeidsovereenkomst voor zodra hij er een heeft ;
 • Gezinshereniging (echtgenoot, kind …)  men bezorgt een recent uittreksel (met vertaling en legalisatie van het origineel en van de vertaling indien nodig) van de huwelijksakte of de geboorteakte, het trouwboekje ...

1e afspraak

Procedure en te bezorgen documenten

De dag van de afspraak, zijn de documenten die men nodig heeft voor de inschrijving en voor het uitreiken van het bewijs van de registratie-aanvraag (bijlage 19) het paspoort of de nationale identiteitskaart.

De documenten ten bewijze van het statuut die recht geven op het verblijf moeten de gemeente bereiken binnen de 3 maanden na de inschrijving.
Bij de inschrijving wordt er meteen een nationaal rijksregisternummer toegekend.

Prijs

De inschrijvingskosten bedragen € 32.

2e afspraak

Procedure en te bezorgen documenten

Wanneer het politieonderzoek positief is en het verblijf wordt toegekend op basis van de geleverde documenten (bevoegdheid van de gemeente of van Vreemdelingenzaken, naargelang het statuut), moet de EU-vreemdeling zijn verblijfskaart bestellen die 5 jaar geldig is.

Het betreft wel een verblijfskaart die zijn vestiging in België bewijst, het identiteitsdocument blijft steeds het paspoort of de nationale identiteitskaart.

 • 2 recente identiteitsfoto’s op een witte achtergrond;
 • en zijn nationaal identiteitsdocument.  

Prijzen

 • € 27 voor EU-vreemdelingen ouder dan 12 jaar (elektronische kaart met digitale vingerafdrukken);
 • € 4 voor EU-vreemdelingen jonger dan 12 jaar (papieren document, onmiddellijke uitreiking). 

De papieren verblijfskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar is nodig zodra het kind het Belgisch gebied verlaat. Daarbij moet ook steeds het nationale identiteitsdocument (paspoort of identiteitskaart) steken. Dit document is maximum 2 jaar geldig en het kind moet aanwezig zijn op het moment van de bestelling.

3e afspraak

De Pin-/Pukcodes voor de elektronische kaart worden verstuurd, binnen de 2 of 3 weken, naar de woonplaats van de EU-vreemdeling die vervolgens een afspraak maakt om zijn verblijfskaart te komen activeren en afhalen.

Er bestaan spoedprocedures om een verblijfskaart te bekomen mits een meerkost.


Eerste inschrijving in België van een NIET EU-vreemdeling

Alvorens het Schengengrondgebied binnen te komen, wordt de NIET-EU-vreemdeling verzocht de nodige inlichtingen in te winnen bij de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat van het land waar hij/zij verblijft (visum, behartiging, bewijs van voldoende inkomsten ...).

De landen van de Schengenzone zijn 22 staten van de Europese Unie: Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ijsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland en Tsjechië.

Een verblijf op het grondgebied wordt beschouwd als «kort» en «toeristisch» als het niet langer duurt dan 90 dagen. Duurt het verblijf langer dan 90 dagen, dan wordt het verblijf als «lang» beschouwd.

Kort verblijf (minder dan 90 dagen)

De NIET-EU-vreemdeling moet zich aandienen, binnen de 7 dagen na zijn aankomst in België, bij de dienst vreemdelingen van de gemeente waar hij verblijft, om een verklaring van aankomst af te leggen. De dienst reikt een verklaring van aankomst uit die hem/haar de toelating geeft om voor beperkte duur op het grondgebied te verblijven. 

Documenten die moeten worden voorgelegd

 • paspoort;
 • 3 foto’s.

Kostprijs 

€ 8

Lang verblijf (langer dan 90 dagen)

Het «lang verblijf» is een verblijf van langer dan 3 maanden. Het kan tijdelijk zijn of onbeperkt.

Er moet een bijdrage worden betaald waarvan het bedrag varieert naargelang het statuut, om de administratieve kosten te dekken voor de behandeling van de verblijfsaanvraag.

De NIET-EU-vreemdeling die langer dan 90 dagen wil verblijven in België schrijft zich in in de gemeente waar hij/zij verblijft en vraagt het verblijf aan als:

 • Houder van een visum D (visum bekomen bij de Belgische ambassade of bij het Belgisch consulaat van het land waar hij verbleef)  de NIET-EU-vreemdeling wordt onmiddellijk ingeschreven;
 • Werknemer: het betreft een gecombineerde vergunning (arbeidsvergunning en verblijfsvergunning) gevraagd door de werkgever van de NIET-EU-vreemdeling bij het gewest waarvan hij afhangt  de NIET-EU-vreemdeling krijgt een bijlage 49;
 • Zelfstandige met beroepskaart  de NIET-EU-vreemdeling die hier wettelijk verblijft (verklaring van aankomst, visum of A-kaart) levert het bewijs van de betaling van de bijdrage, zijn geldig paspoort, een medisch attest en een uittreksel uit het strafregister;
 • Student  met het visum D, de NIET-EU-vreemdeling is onmiddellijk ingeschreven; voor een aanvraag op het gebied, de NIET-EU-vreemdeling moet de bijdrage betalen en zijn geldig paspoort meebrengen, zijn schoolattest, het bewijs van voldoende inkomsten, een medisch attest, een uittreksel uit het strafregister en het bewijs van zijn medische verzekering in België;
 • Gezinshereniging  naargelang de gevallen (hereniging met een Belg, met een Europese burger of met een niet-Europese burger) en de graad van verwantschap kan de NIET-EU-vreemdeling een gezinshereniging vragen. Hij bezorgt daarvoor de vertaalde aktes en apostilles die de graad van verwantschap bewijzen, de huurovereenkomst, een medisch attest, het bewijs van voldoende inkomsten, het bewijs van een medische verzekering in België, een uittreksel uit het strafregister, het bewijs van het bestaan van een duurzame relatie, het betalingsbewijs voor de bijdrage van € 209 als de hereniging gebeurt zonder visum D voor een Belg of een NIET-EU-vreemdeling …

1e afspraak

Procedure en documenten

Op de dag van de inschrijving zijn de documenten die vereist zijn voor de inschrijving en voor het eventueel uitreiken van een attest:

 • het paspoort of de identiteitskaart;
 • de documenten met betrekking tot de aanvraag. 

Prijs

De betaling van de inschrijvingskosten van € 32.

De documenten ten bewijze van het statuut die recht geven op het verblijf moeten de gemeente bereiken binnen de 3 maanden na de inschrijving.

2e afspraak

Procedure en documenten

Wanneer het politieonderzoek positief is en het verblijf wordt toegestaan op basis van de geleverde documenten (bevoegdheid van de gemeente of van Vreemdelingenzaken, naargelang het statuut), moet de NIET-EU-vreemdeling zijn verblijfskaart bestellen.

Het betreft wel een verblijfskaart die zijn vestiging in België bewijst, het identiteitsdocument blijft steeds het paspoort of de nationale identiteitskaart.

De NIET-EU-vreemdeling bezorgt:

 • 2 recente identiteitsfoto’s op een witte achtergrond;
 • zijn nationaal identiteitsdocument.

Prijzen

De NIET-EU-vreemdeling betaalt:

 • € 27 of € 33 voor de NIET-EU-vreemdelingen ouder dan 12 jaar (elektronische kaart met digitale vingerafdrukken);
 • € 4 voor de NIET-EU-vreemdelingen jonger dan 12 jaar (papieren document, onmiddellijke uitreiking).

De papieren verblijfskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar is nodig zodra het kind het Belgisch gebied verlaat. Daarbij moet ook steeds het nationale identiteitsdocument (paspoort of identiteitskaart) steken. Dit document is maximum 2 jaar geldig en het kind moet aanwezig zijn op het moment van de bestelling.

3e afspraak

De Pin-/Pukcodes voor de elektronische kaart worden verstuurd naar de woonplaats van de NIET-EU-vreemdeling die vervolgens een afspraak maakt om zijn verblijfskaart te komen activeren en afhalen.

Er bestaan spoedprocedures voor het bekomen van een verblijfskaart mits een meerkost.


Aanvraag verblijfsregularisatie voor een NIET-EU-vreemdeling die in België verblijft zonder verblijfsvergunning (aanvraag op basis van artikel 9 bis)

Om een aanvraag voor een verblijfsregularisatie in te dienen volgens artikel 9 bis, terwijl men dus illegaal verblijft op het gebied, moet de NIET-EU-vreemdeling aan de gemeenteadministratie het volgende bezorgen:

 • een identiteitsdocument (paspoort);
 • motivatie van de uitzonderlijke omstandigheden die het indienen van de aanvraag in België rechtvaardigen;
 • verblijfsadres.

Prijs

De bijdrage van 343 € dient betaald te worden op de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Pachecolaan 44, te 1000 Brussel.
IBAN: BE 57 6792 0060 9235
BIC: PCHQBEBB
Bpostbank

De storting moet de naam, de voornaam, de geboortedatum en de nationaliteit van de aanvrager vermelden en moet de volgende structuur respecteren: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Procedure

 1. Ook het betalingsbewijs moet aan de gemeente worden bezorgd.
 2. Een politie-onderzoek zal het adres controleren.
 3. Als dit positief is, wordt de NIET-EU-vreemdeling uitgenodigd om een bewijs van ontvangst op te halen (bijlage 3) mits het betalen van € 25.  
 4. Het dossier wordt overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken die een beslissing zal nemen die de gemeente vervolgens aan de betrokkene zal meedelen.


Er kan ook een aanvraag voor een verblijfsregularisatie worden gedaan voor medische redenen (artikel 9ter) door rechtstreeks een dossier in te dienen


Verklaring van wettelijke samenwoning

De wet van 23 november 1998 voerde de wettelijke samenwoning in, een gemeenschappelijke levenssituatie tussen het ongehuwd samenwonen en het huwelijk.

Deze wet verduidelijkt dat twee volwassenen, die niet door een huwelijk of een andere wettelijke samenleving verbonden zijn, een verklaring van wettelijke samenwoning kunnen opstellen. Er bestaat geen enkele voorwaarde betreffende het verschil van geslacht of afwezigheid van verwantschap.

Deze aanvraag voor het starten of beëindigen van de samenwoning die gelijkwaardige rechten en plichten verleent als deze die bestaan tussen echtgenoten in het kader van het primair huwelijksvermogenstelsel, gebeurt bij de dienst Bevolking of bij de dienst Vreemdelingen.

Inschrijvingsprocedure

 1. De aanvraag gebeurt door de 2 aanwezige partijen samen, in het bezit van hun paspoort of identiteitskaart.
 2. De personen krijgen een ontvangstbewijs van hun aanvraag.
 3. Elke aanvraag voor wettelijke samenwoning maakt het voorwerp uit van een verblijfsonderzoek.
 4. De verklaring wordt ingeschreven in het nationaal register en de personen ontvangen een bewijs van inschrijving van de verklaring.

In geval er een vermoeden is van misbruik van procedure, kan de inschrijving worden opgeschort. 

Prijs van de inschrijving

€ 60

Goed om weten

Het is nuttig te weten dat samenwonenden ook de voorwaarden van hun samenleven kunnen regelen door middel van een overeenkomst verleden voor de notaris. U zal dan de Dienst Bevolking of de Dienst Vreemdelingen moeten inlichten.

Procedure voor het beëindigen van de wettelijke samenwoning

De wettelijke samenwoning houdt op te bestaan:

 • ofwel door het huwelijk van een der samenwonenden;
 • ofwel door zijn overlijden;
 • of door een schriftelijke verklaring van de 2 samenwonenden of van een van beide. Als een van de 2 samenwonenden zich alleen aandient om de samenwoning te beëindigen, dan betaalt hij € 200 (als borg om de gerechtsdeurwaarderskosten te dekken). De verklaring van beëindiging wordt ook afgelegd bij de Dienst Bevolking of bij de Dienst Vreemdelingen.

Indien een van de twee contractanten verzoekt om een verblijf in het kader van de gezinshereniging, is het bewijs van het duurzame karakter van de relatie een van de voorwaarden voor het verkrijgen van dit recht.


Verlies van de Pin/Puk-codes

Bij verlies van de Pin/Puk-codes van de verblijfskaart, kunt u ze vragen:

 • ofwel via internet (gratis) op het adres www.ibz.rrn.fgov.be;
 • ofwel aan het Vreemdelingenloket (kostprijs: € 12).

De nieuwe codes worden bezorgd aan de Dienst Vreemdelingen waar men ze moet komen activeren op de kaart.


Verlies/diefstal van de verblijfsvergunningen

Wat moet u doen?

 1. Ga naar de politiedienst (bij voorkeur in Ukkel), die de nodige stappen zal ondernemen om de elektronische handtekening ongedaan te maken en een kopie van uw verklaring (bijlage 12) naar de Dienst Vreemdelingen zal sturen.
 2. Vervolgens moet men een nieuwe verblijfskaart vragen, door middel van:
  1. een nieuwe identiteitsfoto, het paspoort of de identiteitskaart;
  2. de betaling van de prijs van de verblijfskaart.

Uitreiking van diverse documenten

Op verzoek en tegen betaling verstrekt de gemeente de gezinssamenstellingen en verblijfsdocumenten, tekent zij levensbewijzen en legaliseert zij documenten.


Verhuizingen

Voor alle vragen over verhuizen of een nieuwe woning betrekken kunt u,  de pagina ‘Zich vestigen in Ukkel’ raadplegen

Als het over een definitief vertrek naar het buitenland gaat

De vreemdeling die definitief België verlaat, moet zich aandienen met zijn elektronisch verblijfsbewijs en hij moet zijn toekomstig adres in het buitenland opgeven om te worden uitgeschreven uit het vreemdelingenregister. De aanvraag kan ook per e-mail worden gedaan. De persoon moet ook verduidelijken of hij een tweede verblijf in Ukkel wil behouden.

Hij moet zich op voorhand aandienen bij de Dienst Ontvangerij ( Stallestraat 77 - 1180 Ukkel) om uitstaande betalingen van belastingen af te sluiten; hij zal vervolgens een ontvangstbewijs krijgen.

Er zal een bewijs van de schrapping worden bezorgd (model 8).

Behalve als er een bewijsdocument is, kan schrapping niet met terugwerkende kracht geschieden. De schrapping kan pas worden geregistreerd op de datum waarop de gemeente informatie ontvangt of op een latere datum.


Rijbewijs

Bekijk de rubriek  Rijbewijs bij de Dienst Bevolking.

Vreemdelingen

Adres
Stallestraat 77

Loket EU

Telefoon
02/605.10.80

E-mail
vreemdelingen.eu@ukkel.brussels

Loket niet-EU

Telefoon
02/605.10.79

E-mail
vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels

Openingsuren   

In de praktijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken – Dienst Vreemdelingenzaken

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

 •  Ernest Blerotstraat 39 - 1070 Brussel
 •  02/205.51.11

Actiris