""

Gebruik van persoonsgegevens

Algemene gebruiksvoorwaarden

  1. De websites Ukkel.be, Uccle.be en subsites zoals cultuur.ukkel.be en andere worden ter beschikking gesteld van de burgers om hen toe te laten nuttige informatie te vinden over de gemeente Ukkel en haar bestuur.
  2. Elke bezoekende gebruiker verbindt er zich toe zich te onthouden van elk onvoorzichtig of kwaadwillig gebruik, op welke manier dan ook, dat schadelijk zou zijn voor de inhoud van deze sites, geen enkele storing of onbeschikbaarheid (tijdelijk of permanent) ervan te veroorzaken en in het algemeen op geen enkele manier bij te dragen tot incidenten die schade kunnen berokkenen aan de sites of aan derden.
  3. De inhoud van deze sites mag niet worden gebruikt voor illegale doeleinden, om de goede zeden te schenden of om de reputatie of het imago van het gemeentebestuur van Ukkel of derden te schaden.
  4. Het gemeentebestuur van Ukkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie of een verkeerd gebruik van de informatie die op deze sites beschikbaar is en voor de schade die daaruit kan voortvloeien.
  5. Het gemeentebestuur van Ukkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites die u vanaf deze sites wenst te bezoeken.
  6. Het gemeentebestuur van Ukkel behoudt zich het recht voor om zijn diensten te wijzigen of te onderbreken om welke reden dan ook. Ze behoudt zich eveneens het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen; om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen raden we u aan om deze voorwaarden regelmatig te herlezen.
  7. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze sites en tot de inhoud ontwikkeld of gepubliceerd door het gemeentebestuur van Ukkel behoren exclusief toe aan het gemeentebestuur van Ukkel. De elementen van de website en meer bepaald het logo van het gemeentebestuur van Ukkel, alsook dat van bepaalde diensten of partnerstructuren mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur van Ukkel.
  8. Alle vragen, verzoeken om informatie of klachten kunnen per e-mail worden verzonden naar het volgende adres:  webmaster@ukkel.brussels.