HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Bomen en hagen

Bomen maken deel uit van het groen patrimonium, en vormen de echte groene long van onze straten. De groendienst staat het hele jaar door in voor hun onderhoud, van de meest eenvoudige boom tot de meest opmerkelijke bomen. De Ukkelaren mogen of moeten ook betrokken zijn bij dat onderhoud van die gedeelde groene long. 


Onderhoud van bomen door de gemeente

Courante verzorging

Ukkel telt meer dan 14.000 rijbomen en duizenden bomen in parken en groene ruimtes, goed voor ongeveer 100 verschillende soorten om te verzorgen, te behandelen, te snoeien, en jaar na jaar op te snoeien. Ukkel telt bovendien heel wat opmerkelijke bomen

Ukkel gaat niet meer over tot het drastisch snoeien van zijn rijbomen, behalve in het geval ze vanaf heel jonge leeftijd werden gevormd om gesnoeid te worden (opgebonden bomen, bomen gesnoeid tot een kattenkop, …). Wij gaan alleen respectvol of doordacht snoeien. Het is een werkwijze die respectvol omgaat met de fysiologie van de boom. Zij houdt de natuurlijke groei, de gezondheid, de levensduur en het uitzicht van de boom intact.  
 
Bij de werkwijze van het respectvol snoeien begeleidt men de boom gedurende zijn hele leven in zijn ontwikkeling, om zodoende:

  • zijn harmonieuze ontwikkeling te bevorderen ;
  • indien nodig de kruin uit te dunnen;
  • de lage takken op te binden ;
  • het dode hout te verwijderen voor de veiligheid.

Recyclage

Een recyclagebeleid en een beleid dat inzet op het hergebruik van plantaardig afval biedt de mogelijkheid om het afval opnieuw te gebruiken voor het beheer van de groene ruimtes : het afval van de takken wordt verwerkt tot houtspaanders om de bloemperken aan te vullen, en met de stammen wordt stadsmeubilair gemaakt. 

Aanplantingen

Voor de aanplantingen kiest de groendienst bomen die voldoen aan heel strikte kwaliteitscriteria (wortelen, vorm, grootte, regelmatige en harmonieuze ontwikkeling van de kruin, pollengehalte, fruitbomen, het voeden van vogels en kleine zoogdieren ...).

Wanneer de bomen in Ukkel aankomen, worden ze heel goed verzorgd, zodat ze goed aanslaan en optimaal kunnen groeien : aangepaste plantkuil, verbeterde aarde, het plaatsen van draineerbuizen en opbindsystemen, besproeien.

Na enkele jaren heeft de boom in volle groei zich aangepast aan zijn nieuwe omgeving. Een eenvoudig snoei-onderhoud en een fytosanitaire opvolging zijn de meest courante vormen van verzorging.

Fytosanitaire opvolging

De bomen vormen een levend organisme, met alles wat een dergelijk complex gegeven impliceert. Net zoals de mens kan een boom getroffen worden door een virus, een circulatieprobleem hebben, een voedingstekort, of stress die verband houdt met een tekort aan water. Ziekten kunnen onverwacht opduiken, zonder dat er op voorhand symptomen te zien waren.

Om het omvallen van bomen en elk ongeval te vermijden, controleert de groendienst regelmatig de gezondheid van de bomen. Als ze tekenen van zwakte vertonen, dan wordt er grondig onderzoek gedaan met behulp van gesofisticeerde analysetools zoals een resistograaf (die de dichtheid van het hout meet) en een tomograaf (een scanner die holtes opspoort aan de binnenkant van een stam).

Als er een groot risico bestaat dat de boom gaat breken of vallen, dan moet worden overwogen om de boom om te hakken en te vervangen.


Opmerkelijke bomen in Ukkel

Ukkel telt heel wat opmerkelijke bomen.

Een boom wordt als opmerkelijk beschouwd na een diagnose door de directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze diagnose is gebaseerd op het esthetisch aspect van de boom, zijn gezondheid, de impact op de omgeving en de bevolking en uiteraard zijn schoonheid.  Als een boom wordt opgenomen in de inventaris van de opmerkelijke bomen, kan de eigenaar ervan (privé of publiek) vragen om de boom te laten inschrijven op de bewaarlijst.

In Ukkel zijn er 514 opmerkelijke bomen waarvan 140 op het openbaar domein!

 De inventaris raadplegen van de opmerkelijke bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hebt u een opmerkelijke boom?

 De brochure raadplegen met de opmerkelijke bomen


Ik wil een boom of een haag planten, snoeien of neerhalen

Planten, snoeien of omhakken: de wet legt bepaalde regels op die moeten worden nageleefd.

Tuinen en buren gaan niet altijd goed samen. De mooiste tuinen zijn de vrucht van de inbeelding van hun eigenaar, maar er zijn grenzen aan wat toegelaten is. Wie iets wil planten of snoeien, moet wettelijke regels naleven. Je kunt immers niet om het even wat doen.

Planten

Hoogstammige bomen moeten op 2 m van de scheidingsgrens tussen de eigendommen geplant worden, terwijl struiken slechts op 50 cm van die grens hoeven te staan. Hetzelfde geldt voor privéhagen. Het is belangrijk dat die afstand wordt nageleefd, want als dat niet gebeurt, dan zou de buur kunnen eisen dat de boom wordt omgehakt.

Er is evenwel een uitzondering: als de boom, de struik of de haag te dicht bij de scheidingsgrens staat, maar hij er al minstens 30 jaar staat, geldt de verjaring en hoeft u hem niet te laten wegnemen.

Als u toch een boom moet rooien, moet u er rekening mee houden dat u bij de gemeente een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen om een hoogstammige boom te rooien.

Snoeien

Zelfs als de boom, de struik of de haag geplant zou zijn overeenkomstig de desbetreffende wettelijke bepalingen, of zelfs als een eventuele onregelmatigheid onder de dertigjarige verjaring zou vallen, dan nog mag men niet vergeten om deze te snoeien.

Opgelet, om meer dan 20 % van het totaal volume van de kruin te snoeien of te toppen (wegnemen van de top), moet men een stedenbouwkundige vergunning aanvragen bij de groendienst.

Als de takken van een niet-mandelige boom over de eigendom van een buur hangen, dan kan deze buur immers eisen dat die worden afgesneden. Hij zal dan wel moeten kunnen bekomen dat u dat vrijwillig doet, of hij moet een vonnis in die zin vragen aan de vrederechter. Hij zal zelf geen hinderlijke takken mogen snoeien zonder enige vorm van proces. Zonder instemming van de buur mogen takken van een boom niet over zijn eigendom reiken, maar er zijn geen bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van een boom.

Doorgangsrecht

Wat het snoeien betreft, moet men ook weten dat er een doorgangsrecht bestaat op het terrein van de buurman, met het oog op de uitvoering daarvan: het zogenaamde ladderrecht.

Het omhakken of snoeien om niet-dringende veiligheidsredenen is verboden tussen 1 april en 15 augustus (nestperiode). 
Men raadt af om zijn hagen en struiken te snoeien tijdens de nestperiodes 

Een boom omhakken of fors snoeien

Een boom omhakken, dat is een bron van leven omhakken, hebt u daar goed over nagedacht? Behalve omwille van veiligheidsredenen of als de boom ziek is, is het van essentieel belang om de diversiteit van de soorten en het volume van de bomen in het park intact te houden. Dat is belangrijk voor de gezondheid van het gebied en zijn inwoners.

Op het gebied van de gemeente Ukkel worden de voorwaarden voor het omhakken en snoeien van bomen gedefinieerd door het BWRO.

U moet een aanvraag indienen bij de groendienst die het voorwerp zal uitmaken van een technisch rapport dat zal worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen dat zal oordelen over het vervolg dat moet worden gegeven aan de aanvraag

Zodra er toestemming werd verleend, zullen uw werken mogen worden uitgevoerd tussen 16 augustus en 31 maart, teneinde de cyclus van de boom en de nestperiodes te respecteren.

De uitgereikte stedenbouwkundige vergunning is 2 jaar geldig en moet altijd op de werf aanwezig zijn op het moment dat men overgaat tot omhakken of snoeien.

Voor het vellen van een dode boom zal u toestemming krijgen na een vaststelling gedaan door een agent van de dienst, die schriftelijk wordt bevestigd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Opgelet, als men begint om te hakken of te snoeien zonder voorafgaande toestemming, dan zal de overtreder daarvoor worden vervolgd.

Ten slotte past Ukkel een compensatieprincipe toe: voor elke omgehakte boom moet er een nieuwe boom worden geplant!  Denk eraan om een aanplantingsplan bij uw aanvraag te stoppen, dit zal aan de technische agent belast met uw dossier de mogelijkheid bieden om zich een beter idee te vormen van uw project.

Om u te helpen heeft de groendienst een lijst opgesteld met beplanting waaraan men best de voorkeur geeft in de Ukkelse tuinen. Lijst met aanplantingen die worden aangeraden door de groendienst:

Hoe een aanvraag indienen?

De belasting voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het rooien van hoogstambomen wordt vastgesteld op € 50 voor het rooien van een boom. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal gerooide bomen en kan niet hoger liggen dan € 318.

In het geval van rooien van bomen onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning uitgevoerd in overtreding van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening wordt het bedrag van de belasting voor het rooien van bomen in overtreding vastgesteld op een forfaitair bedrag van € 536 per boom.

De gemeentebelasting wordt u gevraagd bij de samenstelling van het dossier. U kunt ze storten op het rekeningnummer IBAN BE48 0910 2150 4727 met als referentie het dossiernummer of het adres waarop gerooid wordt.

Uw aanvraag moet worden gericht aan de groendienst 

Uitzonderingen: de mandelige haag en het BBP

Een haag is niet altijd privé-eigendom en hoeft dus niet altijd aan deze regels te voldoen. Ze kan in overleg tussen twee buren ook op de precieze grens van hun eigendommen worden geplant. In dat geval zijn beiden verantwoordelijk voor het onderhoud en dienen ze de kosten daarvoor ook te delen.

Bovendien zijn de bovenstaande regels van algemene orde, maar kunnen bijzondere verordeningen hiervan afwijken, voor een bepaalde straat. Het gaat dan om een BBP, een Bijzonder Bestemmingsplan.

Deze BBP's komen bovenop de algemene bepalingen in dit verband, en bepalen bijvoorbeeld de inspringstroken waar geen bomen, struiken of hagen mogen worden geplant.

Het is dus in elk geval nuttig om langs te gaan bij de dienst stedenbouwkunde of om de BBP's op de website van de gemeente te raadplegen.

Wat moet u doen indien u verdachte rooi- of snoeiwerken in uw wijk vaststelt?

  • Controleer eerst of de vergunning op de bouwplaats aangeplakt is of vraag ernaar.
  • Tijdens de openingsuren van de kantoren van de Groendienst (maandag tot vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur)
  • Buiten de openingsuren van de kantoren van de Groendienst, in het weekend en op feestdagen
    • bel naar de politie op het algemeen nummer 101 of naar het centraal commissariaat Ukkel-Marlow op 02/563.96.39.

Groendienst

Adres
Paul Stroobantlaan 41
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.80

E-mail
groendienst@ukkel.brussels

Duizenden bomen!

Ukkel telt meer dan 14.000 laanbomen en duizenden exemplaren in parken en groene ruimtes. Dit betekent ongeveer 100 verschillende soorten om jaar in jaar uit te verzorgen, te behandelen en te snoeien.