HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Opdrachten van Stedenbouw

Een kwaliteitsvolle architectuur, het groene karakter van onze gemeente behouden, zorgen voor een goede integratie van nieuwe stedenbouwkundige projecten in hun omgeving met uiteenlopende functies. Dit zijn enkele van de doelstellingen van het ruimtelijke ordeningsbeleid dat in Ukkel wordt gevoerd en dat wordt uitgevoerd door het schepenkantoor en de Dienst Stedenbouw. 

De stedenbouwkundige vergunningen

Voor elke nieuwbouw of verbouwing die de buitenkant van een gebouw wijzigt of invloed heeft op de draagmuren, is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Dit geldt eveneens voor elke wijziging van bestemming (bijv. een woning die een handelszaak wordt). Dit geldt ook voor elke lichtreclame die niet voldoet aan de voorschriften van de stedenbouwkundige reglementen.

In 2022 werden er 551 aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen ingediend bij de gemeente

De aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen

De voornaamste activiteit van deze dienst is het onderzoeken van de  aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen. Het is vervolgens aan het college van burgemeester en schepenen om beslissingen te nemen betreffende het uitreiken van vergunningen. In het geval van vergunningen van openbaar nut heeft het college alleen een adviesbevoegdheid en is het de gemachtigde ambtenaar van de gewestelijke administratie voor stedenbouw die de beslissingen neemt.

De overlegcommissie en de openbare onderzoeken

De Schepen van Stedenbouw zit de  Overlegcommissie voor die vooral een plaats is voor dialoog en waar iedereen die dat wil kan worden gehoord over een dossier dat aan een openbaar onderzoek is onderworpen. De adviezen van de laatste overlegcommissies zijn beschikbaar op deze site, evenals de aankondiging van de  lopende openbare onderzoeken en de agenda's van de commissie.

De Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP’S)

De planning en in het bijzonder de opvolging van de opmaak van de Bijzondere Bestemmingsplannen is een andere belangrijke bevoegdheid van de dienst stedenbouw. Net als het toezicht op lopende bouwwerven en de opvolging van eventuele overtredingen.

 De BBP’s zijn online te raadplegen.

De prijs voor hedendaagse architectuur

Op initiatief van schepen Marc Cools wordt sinds 2000 om de twee jaar een  prijs voor hedendaagse architectuur uitgereikt voor in Ukkel gerealiseerde projecten. Deze prijs toont de wil om moderne architectuur op het niveau van stedenbouw aan te moedigen.

Stedenbouw

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.00

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels