Europese, wetgevende en gewestelijke verkiezingen van 9 juni 2024

De volgende verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de gewest- en gemeenschapsparlementen vinden plaats op zondag 9 juni 2024. Ze worden georganiseerd door de  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Belgische en Europese (enkel voor het Europees niveau) kiezers worden uitgenodigd om hun stemrecht en -plicht uit te oefenen op zondag 9 juni 2024 om zoals om de 5 jaar de volgende personen te verkiezen:

 • Op Europees vlak: de 22 Europese afgevaardigden, de Belgische vertegenwoordigers in het Europees Parlement;
 • Op federaal-wetgevend vlak: de 150 afgevaardigden die de Kamer van volksvertegenwoordigers vormen en een deel van de 50 senatoren die de Senaat vormen;
 • Op gewestelijk vlak voor Brussel-Hoofdstad: de 89 (72 Franstalige, 17 Nederlandstalige) vertegenwoordigers van het Brusselse gewestparlement.

Ben je een Belg?

Alle Belgen van minstens 18 jaar (16 jaar voor de Europese verkiezingen) die de burgerlijke en politieke rechten genieten op de dag van de verkiezingen zijn voor alle verkiezingen automatisch ingeschreven op de kiezerslijst en hebben het recht en de plicht om te stemmen in de gemeente waar ze ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op de dag van de vastlegging van de kiezerslijst.

Elke kiezer krijgt 15 dagen voor de stemming een persoonlijke oproepingsbrief van het college van burgemeester en schepenen. Deze brief vermeldt het adres van het stembureau waar de kiezer zich moet melden. Als je geen oproeping gekregen hebt, kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst Bevolking.

Ben je een vreemdeling afkomstig uit een land van de Europese Unie?

Burgers van een EU-lidstaat die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen van 9 juni 2024. Deadline: 31 maart 2024. Als je al ingeschreven bent op de kiezerslijsten voor de Europese verkiezingen in België, hoef je je niet opnieuw in te schrijven.

De deelnamevoorwaarden:

 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie hebben;
 • Je hoofdverblijf in een Belgische gemeente hebben;
 • Minstens 16 jaar zijn op 9 juni 2024;
 • Je stemrecht genieten;
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar).

Drie mogelijkheden om je in te schrijven op de kiezerslijst:

 1. Online op  inschrijving.verkiezingen.fgov.be
 2. Download het  inschrijvingsformulier en stuur het behoorlijk ingevuld en met een kopie van je identiteitsbewijs naar: Administratief Centrum van Ukkel/dienst Bevolking,  Stallestraat 77 te 1180 Ukkel.
 3. Vul het formulier tijdens de  openingsuren, met of zonder afspraak (naargelang de dag), in aan het loket van de dienst Bevolking van de gemeente ( Stallestraat 77 te 1180 Ukkel).
   Een afspraak maken met de dienst Bevolking

 Download het inschrijvingsformulier

Belangrijke punten:

 • Zodra je aanvraag aanvaard is, ben je wettelijk verplicht om deel te nemen aan de Europese verkiezingen en, voor zover de kiesbevoegdheidsvoorwaarden nog steeds vervuld zijn, aan de volgende verkiezingen, tenzij je je vanaf de dag na de stemming uitschrijft van de kiezerslijst. Burgers die hun kiesplicht niet vervullen riskeren sancties.
 • De stemming is uniek: als je ervoor kiest om je in te schrijven op de kiezerslijsten in België, kan je in je land van herkomst niet meer stemmen voor de Europese verkiezingen.
 • Als je al ingeschreven bent op de kiezerslijsten voor de Europese verkiezingen in België en je wil uitschrijven van de kiezerslijst voor de verkiezingen van 9 juni 2024: download  het formulier van afstand van inschrijving en stuur het behoorlijk ingevuld en met een kopie van je identiteitsbewijs naar: Administratief Centrum van Ukkel/dienst Bevolking,  Stallestraat 77 te 1180 Ukkel. Deadline: 31 maart 2024.
 • Als je wil deelnemen aan de Belgische gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024, moet je je ook inschrijven op de kiezerslijsten.

 Download het formulier van afstand van inschrijving
 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
 Aanname van een politieverordening betreffende verkiezingsaanplakking ter gelegenheid van de Europese, wetgevende en gewestelijke verkiezingen van 09 juni 2024.

Stemrecht voor 16- en 17-jarigen Belgen

Le 9 juin 2024, les jeunes de 16 et 17 ans pourront voter pour la première fois pour le Parlement européen.

Jonge Belgen moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan. Nochtans is de stemming voor deze jongeren niet verplicht.

Jonge Europeanen die in België verblijven moeten zich inschrijven als ze willen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen dus enkel op de kiezerslijst staan als ze zich uiterlijk op 31 maart 2024 inschrijven.

Zelfs als ze zich inschrijven, blijft de stemming voor deze jonge Europeanen niet verplicht (omgekeerd is de stemming verplicht voor Europeanen ouder dan 18 jaar die zich als kiezer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement).

De volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer. Zo kan de gevolmachtigde stemmen in naam van de volmachtgever. De gevolmachtigde moet eerst stemmen in zijn eigen bureau. Daarna stemt hij in het bureau van de volmachtgever.

Er zijn twee grote categorieën volmachten:

 1. Personen die in het buitenland verblijven moeten het bewijsstuk (vliegticket, treinticket, hotelreservering, verklaring op erewoord, ...) laten bekrachtigen aan het onthaal van het Administratief Centrum in de Stallestraat 77 (op werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en zaterdag 8 juni van 9 tot 13 uur). Er wordt ook een volmachtformulier AC9bis afgeleverd, ondertekend door de burgemeester.
 2. PAlle andere redenen van verhindering (ziekte, studies, werk, religieuze motieven en vrijheidsberoving) moeten op hetzelfde formulier AC9bis aangegeven worden, samen met de oproepingsbrief en het bewijsstuk (doktersattest, attest van de werkgever, inschrijving in een onderwijsinstelling, ...).

Op de dag van de stemming moet de gevolmachtigde, om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever, in het bezit zijn van het ingevulde en ondertekende volmachtformulier, zijn identiteitsdocument en zijn eigen oproepingsbrief, die het bewijs draagt dat hij gestemd heeft (= stempel aangebracht in zijn eigen stembureau).

Meer info op de website van de  FOD Binnenlandse Zaken

Nuttige links

Kieszaken

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.18.90
02/605.18.91

E-mail
kieszaken@ukkel.brussels