HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Levenseinde: orgaandonatie, laatste wilsbeschikking, euthanasie

Tijdens zijn leven kan elke persoon een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking aan de gemeente overmaken. Zijn laatste wilsbeschikking bevat zijn wensen betreffende de wijze van teraardebestelling (begraving of crematie, ritueel, enz.) en zijn keuzes betreffende de toekomst van zijn lichaam (orgaandonatie).  

Het gemeentebestuur van Ukkel kan deze informatie laten registreren in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Alle inlichtingen en het model van deze verklaring kunnen worden verkregen bij de Dienst Bevolking.

Laatste wilsbeschikking

Om teveel ellende en beslissingen na het overlijden te voorkomen, kunnen alle bewoners hun laatste wilsbeschikking met betrekking tot hun teraardebestelling van tevoren kenbaar maken. De declarant kan kiezen tussen de volgende mogelijkheden:

 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale wateren;
 • crematie gevolgd door het begraven van de as op de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of de Belgische territoriale wateren;
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Als de overledene vooraf geen beslissing heeft genomen, is het aan de naaste familie (eventueel geadviseerd door de begrafenisondernemer) om een keuze te maken op het moment dat het overlijden wordt aangegeven.

Elke inwoner kan ook zijn keuze vooraf kenbaar maken betreffende orgaandonatie. 

Orgaandonatie

Krachtens de wet van 13 juni 1986 betreffende orgaandonatie, is elke Belg die in het bevolkingsregister is ingeschreven, na zijn overlijden een mogelijke orgaandonor. Tijdens uw leven hebt u het recht om te aanvaarden of te weigeren een mogelijke donor te zijn. Daarvoor volstaat het om het inschrijvingsformulier betreffende orgaandonatie bij de gemeente in te vullen en te ondertekenen. De administratie is verplicht om deze beslissing te registreren in het Rijksregister. 

Bij ontstentenis van een verklaring is het wegnemen van organen toegestaan, tenzij de naaste familieleden van de overledene zich tegen het wegnemen verzetten. Als u echter een verklaring hebt afgelegd, zal de familie zich niet tegen uw wens kunnen verzetten. 

Neem voor meer informatie contact op met de Dienst Bevolking. 

Euthanasie

De gemeente Ukkel kan uw wilsverklaring inzake euthanasie registreren als deze voldoet aan de voorwaarden die in de geldende wetgeving zijn vastgelegd. De verklaring kan te allen tijde worden afgelegd, en kan worden herzien of ingetrokken. Avant, la déclaration était valable 5 ans à partir de la date de déclaration.

Voorwaarden 

 • de declarant moet meerderjarig zijn of een ontvoogde minderjarige;
 • de declarant heeft een identificatienummer in het rijksregister.

Het formulier voor een wilsverklaring is beschikbaar bij de Dienst Bevolking.

Het formulier wordt ingevuld door:

 • de declarant;
 • of als de declarant fysiek niet in staat is dit op te stellen en te ondertekenen, kan de verklaring schriftelijk worden vastgelegd door een meerderjarige persoon die geen enkel voordeel heeft bij het overlijden van de aanvrager (1 medisch getuigschrift moet als bewijs worden bijgevoegd).

De verklaring moet verplicht worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen, waarvan er minstens 1 geen enkel materieel voordeel heeft bij het overlijden van de aanvrager. Na controle wordt de verklaring via het netwerk van de overheidsdienst geregistreerd bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

Vereniging voor recht op waardig sterven

Als u vragen hebt over de wettelijke bepalingen in België betreffende het levenseinde, kunt u contact opnemen met de vereniging voor recht op waardig sterven.

Levenseinde

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.15
02/605.10.05

E-mail
bevolking@ukkel.brussels

Openingsuren