Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)

Het GBP bepaalt de voorwaarden waarvoor een openbaar onderzoek georganiseerd moet worden. Het GBP is het hoofdplan: het heeft dus voorrang op de BBP's die voor de inwerkingtreding van dit plan werden opgesteld. De bodembestemmingen voorzien in een BBP die niet overeenstemmen met die van het GBP worden dus impliciet ingetrokken.

Wat regelt het GBP?

Het GBP bepaalt, door middel van kaarten en schriftelijke voorschriften, wat toegelaten en verboden is (bestemming van gebouwen en terreinen) op elke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een juridisch werkmiddel met een ingewikkelde planning die de interesse van alle burgers verdient.

Hoe het GBP raadplegen?

Elke burger kan een exemplaar aanvragen bij de gewestelijke dienst voor stedenbouw (CCN - Vooruitgangstraat 80 - 1030 Brussel) of raadplegen op de Dienst Stedenbouw, of ook nog via  de internetsite van het GBP.

Welke is de betekenis van de kleuren op de kaart «Bodembestemming» van het GBP?

De verschillende kleuren stemmen overeen met de verschillende soorten «gebieden».

Deel van een GBP-kaart
Gedeeltelijke weergave van een GBP-kaart

Een gradatie van lichtgeel tot donkerbruin onderscheidt 4 gebieden bestemd voor woongelegenheid:

 1. woongebieden met residentieel karakter;
 2. typische woongebieden;
 3. gemengde gebieden;
 4. sterk gemengde gebieden.

In elk van deze 4 gebieden zijn andere bestemmingen dan woongelegenheid toegelaten, maar binnen grenzen die breder worden naargelang de intensiteit van dekleur:

 • een gradatie van groen geeft u meer informatie over de parkgebieden, de gebieden voor sportactiviteiten in openlucht, de groengebieden en de bosgebieden, waar nieuwbouw heel beperkt of zelfs verboden is;
 • in lichtblauw, de gebieden voor voorzieningen van collectief belang;
 • in paars, de stedelijke industriegebieden;

De handelskernen zijn eveneens in kaart gebracht (door de straatgevels in donkerblauw te overdrukken).

Wat is de invloed van het GBP op de toekenning van stedenbouwkundige en milieuvergunningen?

Elke aanvraag voor een vergunning wordt onderzocht overeenkomstig de bestaande stedenbouwkundige reglementen:

 • het GBP (gewestelijk plan);
 • de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV);
 • het eventuele bestaande Bijzonder Bestemmingsplan (gemeentelijke plannen, BBP genaamd);
 • of een verkavelingsvergunning.

In de eerste plaats moet worden nagegaan of het project in overeenstemming is met wat door het GBP wordt toegestaan op het vlak van bodembestemming van het desbetreffende perceel. Als de aanvraag niet overeenstemt met het GBP (met zijn kaarten en zijn voorschriften), is geen enkele afwijking toegestaan: de vergunning zal geweigerd worden.

Stedenbouw

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.00

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels

Het GBP

Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) vervangt het Sectorplan van 1979. Het werd onderworpen aan een openbaar onderzoek en daarna gewijzigd en goedgekeurd door de gewestregering. Het heeft kracht van wet sinds begin juli 2001.