Belastingen op verblijven en voorheffing

Een eigendom hebben in Ukkel brengt belastingen met zich mee in functie van het aantal en de aard van het residentievastgoed en andere criteria. 

Belastingen op de niet-hoofdverblijven

Deze belasting is beter gekend als ‘belasting op tweede verblijven’. 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon die over een niet-hoofdverblijf beschikt en die niet ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Ukkel.

Belasting op de onafgewerkte, gedeeltelijk of volledig onbewoonde, onuitgebate of verwaarloosde gebouwen

 De pagina Belastingen, vergoedingen en heffingen raadplegen

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (huizen, appartementen, grond, …) die de eigenaar jaarlijks moet betalen.

Deze belasting komt overeen met een percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) dat geen echt inkomen is maar een fictief bedrag, vastgelegd door de administratie van het kadaster, dat overeenkomt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat het onroerend goed in principe zou opbrengen voor zijn eigenaar.

Raadpleeg voor meer informatie over deze belasting en de mogelijke verminderingen  de rubriek Woning op de site van de FOD Financiën.  

De opcentiemen

Elke gemeente beslist over het niveau van de inning van opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Huisvesting

Adres
Stallestraat 77
Enkel op afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00

Telefoon
02/605.13.60

E-mail
huisvesting@ukkel.brussels