HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Gemeenteraadsverkiezingen

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024. Ter herinnering: Europese en niet-Europese burgers kunnen deelnemen aan deze stemming.

 27 juni 2024 - Aanname van een politieverordening betreffende verkiezingsaanplakking ter gelegenheid van de gemeentelijke verkiezingen van 13 oktober 2024

Ben je een Belg?

Alle Belgen die 18 jaar of ouder zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten op de dag van de verkiezingen zijn automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen en hebben het recht en de plicht om te stemmen in de gemeente waar ze in het bevolkingsregister ingeschreven zijn op de dag dat de kiezerslijst vastgelegd wordt.

Elke kiezer krijgt 15 dagen voor de verkiezing een persoonlijke oproepingsbrief van het college van burgemeester en schepenen. Deze brief vermeldt het adres van het stembureau waar de kiezer zich moet melden. Als je je oproepingsbrief niet gekregen hebt, kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst Bevolking.

Ben je geen Belg?

Dit zijn de gemeenschappelijke voorwaarden voor Europese en niet-Europese burgers om als kiezer ingeschreven te kunnen worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober:

  • Minstens 18 jaar zijn op 13 oktober 2024;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2024;
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten op 13 oktober 2024;
  • Uiterlijk op 31 juli 2024 een aanvraag ingediend hebben om je op de kiezerslijsten in te schrijven.

Opgelet: er zijn  extra voorwaarden voor niet-Europeanen.

Drie mogelijkheden om je in te schrijven op de kiezerslijst
Burgers die niet de Belgische nationaliteit hebben kunnen:

  •  Online een aanvraag indienen; 
  • Persoonlijk naar het gemeentebestuur van hun woonplaats gaan om het aanvraagformulier in te vullen;
  • Hun aanvraagformulier tot inschrijving opsturen met de post.

Opgelet: zodra je aanvraag aanvaard is, ben je wettelijk verplicht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en, voor zover de kiesvoorwaarden nog steeds vervuld zijn, aan alle volgende gemeenteraadsverkiezingen, tenzij je je vanaf de dag na de stemming uitschrijft van de kiezerslijst. Burgers die hun kiesplicht niet vervullen kunnen een sanctie krijgen.

Download het aanvraagformulier voor de inschrijving op de kiezerslijst (voor niet-Belgen uit de Europese Unie)
Download het aanvraagformulier voor de inschrijving op de kiezerslijst (voor niet-Belgen van buiten de Europese Unie)
Meer info over de inschrijving van burgers die niet de Belgische nationaliteit hebben op de kiezerslijsten

De volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer. Zo kan de gevolmachtigde stemmen in naam van de volmachtgever. De gevolmachtigde moet eerst stemmen in zijn eigen bureau. Daarna stemt hij in het bureau van de volmachtgever.

Er zijn twee grote categorieën volmachten:

  1. Personen die in het buitenland verblijven moeten het bewijsstuk (vliegticket, treinticket, hotelreservering, verklaring op erewoord, ...) laten bekrachtigen aan het onthaal van het Administratief Centrum in de Stallestraat 77 (op werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en zaterdag 8 juni van 9 tot 13 uur). Er wordt ook een volmachtformulier AC9bis afgeleverd, ondertekend door de burgemeester.
  2. PAlle andere redenen van verhindering (ziekte, studies, werk, religieuze motieven en vrijheidsberoving) moeten op hetzelfde formulier AC9bis aangegeven worden, samen met de oproepingsbrief en het bewijsstuk (doktersattest, attest van de werkgever, inschrijving in een onderwijsinstelling, ...).

Op de dag van de stemming moet de gevolmachtigde, om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever, in het bezit zijn van het ingevulde en ondertekende volmachtformulier, zijn identiteitsdocument en zijn eigen oproepingsbrief, die het bewijs draagt dat hij gestemd heeft (= stempel aangebracht in zijn eigen stembureau).

Download het volmachtformulier
 Meer info over stemmen bij volmacht

Kieszaken

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
kieszaken@ukkel.brussels