Guerre en Ukraine : la Commune d’Uccle se mobilise
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

Oorlog in Oekraïne: de gemeente Ukkel zet zich in

In het licht van de humanitaire ramp door de oorlog in Oekraïne wil de gemeente Ukkel ondersteuning bieden aan de Oekraïense bevolking. Er worden momenteel giften gedaan aan de internationale organisaties die ter plaatse actief zijn en er wordt gezocht naar oplossingen voor noodopvang. U wil ook talrijk uw steun betuigen aan de Oekraïners en uw bereidheid tonen om diegenen die hun land moeten ontvluchten en in België een schuilplaats kunnen vinden op te vangen en onderdak te bieden. Bedankt voor uw solidariteit!

Opvang van vluchtelingen

Op vraag van het Nationaal Crisiscentrum is de gemeente Ukkel ermee belast om alle tijdelijke opvangmogelijkheden op het Ukkelse grondgebied op te lijsten. Iedereen die beschikt over een opvangoplossing en die bereid is om een of meerdere Oekraïense vluchtelingen op te vangen, wordt bijgevolg gevraagd om het  online formulier in te vullen. Er zijn ook papieren exemplaren beschikbaar in het Administratief Centrum van Ukkel in de Stallestraat 77 (van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur).

Een financiële gift doen

U kunt een financiële gift doen via  het platform Oekraïne 12-12, het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties dat de organisaties Dokters van de Wereld, Caritas International, Handicap International, Oxfam België, Plan International België, het Rode Kruis en UNICEF België groepeert.

Het platform adviseert u ook voor de organisatie van solidariteitsacties.

Doe een gift in natura

De gemeente werkt samen met de Entraide Boetendael-Alliance om giften in te zamelen. Onbederfelijke levensmiddelen, hygiënische producten en medicijnen mogen in dozen of stevige plastic zakken naar de Kostbaar Bloedkerk ( Haanstraat 24 – 1180 Ukkel) gebracht worden tijdens de volgende permanenties:

 • Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur;
 • Dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur.

U kunt ook een afspraak maken door contact op nemen met Ariane op  0496/25.35.74.

Word vrijwillig tolk

Spreekt u Oekraïens en heeft u wat tijd om samen te werken met de gemeentediensten? Neem dan contact op via  internationalesolidariteit@ukkel.brussels

Meer info?  www.info-ukraine.be -  02/488.88.88 -  internationalesolidariteit@ukkel.brussels

Vaak gestelde vragen

De Oekraïense vluchtelingen kunnen ons land op verschillende manieren en met verschillende vervoermiddelen binnenkomen:

 • Met de trein: via Duitsland naar Luik of Brussel.
  In verschillende Europese landen krijgen Oekraïners een ticket "Help Ukraine". Dankzij dit ticket kunnen ze hun reis voortzetten naar andere bestemmingen. Het ticket is ook in België geldig.
 • Met hun eigen voertuig of dat van een kennis, familielid of vrijwilliger.
 • Met de bus.

Momenteel komen weinig vluchtelingen met het vliegtuig.


Er is noodopvang voorzien voor Oekraïners die zich niet onmiddellijk kunnen laten registreren.

De noodopvang wordt per definitie op korte termijn georganiseerd. Mensen die nood hebben aan onderdak en die nog niet geregistreerd zijn, worden voor een of twee nachten opgevangen in een centraal opvangcentrum in Brussel. Na hun registratie worden ze door Fedasil doorgestuurd naar de verschillende lokale crisishuisvestingsplaatsen. Mensen die onmiddellijk registreerd kunnen worden op de dag van hun aankomst, slaan de fase van de noodopvang over en worden meteen naar een lokale crisishuisvestingsplaats gestuurd.

Er wordt momenteel gezocht naar een noodopvangcentrum in Brussel of de omgeving ervan, met een minimumcapaciteit van 1.000 mensen. Dit opvangcentrum zal het mogelijk maken om de vluchtelingen een plaats te bieden indien de registratiecapaciteit overbelast is en indien de vluchtelingen niet geregistreerd kunnen worden op de dag van hun aankomst. Het zal ook dienen om de vluchtelingen op te vangen indien ze aankomen na de openingsuren van het registratiecentrum of indien de oriëntatie of de overplaatsing naar een lokale crisishuisvestingsplaats vertraging oploopt. Dit opvangcentrum wordt zo snel mogelijk geopend bovenop de reeds operationele opvangcentra Bordet en Sebrechts in Brussel.


1e stap: Oekraïners die een tijdelijke bescherming willen krijgen, moeten zich in Brussel laten registreren.

Welke gegevens worden er in Brussel geregistreerd?

 • De identiteitsgegevens;
 • De biometrische gegevens (foto en vingerafdruk);
 • Een kopie van de identiteitsdocumenten die aantonen dat de persoon in aanmerking komt voor tijdelijke bescherming.

Het nieuwe opvangcentrum in Paleis 8 van de Heizel in Brussel kan ongeveer duizend mensen per dag registreren. In ditzelfde registratiecentrum organiseert Fedasil ook de oriëntatie van de mensen naar een lokale crisishuisvestingsplaats.

2e stap: de geregistreerde personen krijgen een attest van tijdelijke bescherming indien ze voldoen aan de voorwaarden.

3e stap: Oekraïners die zich in de gemeente van hun hoofdverblijf melden met een attest van tijdelijke bescherming moeten er geregistreerd worden.

 • De gemeente levert een kaart A af (kaart "A. Beperkt verblijf").
 • Deze kaart is geldig tot 4 maart 2023. Deze geldigheid kan twee keer met zes maanden verlengd worden, tenzij de Raad van de Europese Unie een einde stelt aan de tijdelijke bescherming.
 • Oekraïners die een tijdelijke bescherming genieten en een kaart A bezitten, mogen in België werken en krijgen een leefloon nadat ze de nodige stappen gezet hebben bij het OCMW van de gemeente waar ze geregistreerd zijn.

Een persoon opgevangen in een gezin kan zich binnen enkele weken ook inschrijven indien hij geen noodhuisvesting nodig heeft.


Bij de dienst Vreemdelingen:

Om een bijlage 15 en vervolgens een kaart A te krijgen, moet de vluchteling een e-mail sturen naar  vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels met de volgende documenten: paspoort (met alle ingevulde pagina’s) of identiteitskaart in pdf, attest van tijdelijke bescherming verkregen in het kantoor van de dienst Vreemdelingenzaken (Heizel), gegevens van de woning, kopie van de identiteits- of verblijfskaart van de opvanger en een telefoonnummer. Dankzij deze e-mail kan de inschrijvingsprocedure opgestart worden en de woonplaats door de politie gecontroleerd worden. De vluchteling krijgt vervolgens een uitnodiging om naar de gemeente te komen om de procedure te vervolledigen.

Bij het OCMW ( Alsembergsesteenweg 860 te Ukkel):

 • Zodra een Oekraïense vluchteling zijn attest van tijdelijke bescherming en een bijlage 15 (inschrijvingsbewijs in het vreemdelingen- of bevolkingsregister) voorlegt, kan hij een leefloon krijgen, met terugwerkende kracht vanaf de datum van zijn aankomst. De aanvraag gebeurt persoonlijk bij het OCMW (van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 11.30 uur) of per e-mail naar  demande.sociale@cpasuccle.be. Voor meer info:  02/370.75.11.
 • Indien de Oekraïense vluchteling enkel een aankomstverklaring (zoals voor toeristen) voorlegt, heeft hij geen recht op het leefloon, maar de datum van aankomst is gekend en kan dienen voor de latere stappen.

Op vraag van het Nationaal Crisiscentrum is de gemeente Ukkel ermee belast om alle tijdelijke opvangmogelijkheden op het Ukkelse grondgebied op te lijsten. Iedereen die beschikt over een opvangoplossing en die bereid is om een of meerdere Oekraïense vluchtelingen op te vangen, wordt bijgevolg gevraagd om het  online formulier in te vullen. Er zijn ook papieren exemplaren beschikbaar in het Administratief Centrum van Ukkel in de Stallestraat 77 (van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur).

Om kwaad opzet (prostitutie, mensensmokkel, enz.) te voorkomen, is de gemeente Ukkel ervoor verantwoordelijk om bij de kandidaat-opvangers de opvangcapaciteit te controleren en na te gaan of het welzijn van de Oekraïners verzekerd wordt. Er wordt aan de opvangers gevraagd om een Handvest van burger-opvanger te tekenen. De politiediensten zullen ook moeten overgaan tot een administratieve controle van het opvangaanbod om ervoor te zorgen dat de opgevangenen geen enkel risico lopen (dit houdt geen huisbezoek in, maar een controle van de beschikbare gegevens). Hiervoor controleert de gemeente of:

 • De huisvesting voldoet aan de huisvestingsnormen (die vastgelegd zijn door de gewesten);
 • Ze daadwerkelijk beschikbaar is;
 • De huisvesting geschikt is voor gezinnen of alleenstaanden;
 • Het aanbod contactgegevens bevat (inclusief in het weekend);
 • De huisvesting toegankelijk is voor mensen in een rolstoel of met andere kwetsbare profielen.

Deze controles zijn een basisvoorwaarde voor elke burgeropvang in alle Brusselse gemeentes.

Het Nationaal Crisiscentrum geeft de door de burgers voorgestelde en gecontroleerde plaatsen door aan Fedasil. Fedasil zorgt ervoor dat de vluchtelingen op de juiste plaats terechtkomen. Fedasil zal dus contact opnemen met de burgers die hun huisvesting voorgesteld hebben.

De gemeente Ukkel wordt hierover geïnformeerd door Fedasil. De gemeente zal echter ook als tussenpersoon tussen de opvangers en de vluchtelingen fungeren wanneer ze rechtstreekse aanvragen van de vluchtelingen krijgt. In dit geval zal ze de opvangers rechtstreeks telefonisch contacteren.


Een financiële gift doen

U kunt een financiële gift doen via  het platform Oekraïne 12-12, het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties dat de organisaties Dokters van de Wereld, Caritas International, Handicap International, Oxfam België, Plan International België, het Rode Kruis en UNICEF België groepeert.

Het platform adviseert u ook voor de organisatie van solidariteitsacties.

Een gift in natura doen

De gemeente werkt samen met de Entraide Boetendael-Alliance om giften in te zamelen. Onbederfelijke levensmiddelen, hygiënische producten en medicijnen mogen in dozen of stevige plastic zakken naar de Kerk van Kostbaar Bloed ( Haanstraat 24 – 1180 Ukkel) gebracht worden tijdens de volgende permanenties:

 • Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur;
 • Dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur.
  U kunt ook een afspraak maken door contact op nemen met Ariane op  0496/25.35.74.

In de komende weken zal de gemeente ook een inzamelpunt overwegen voor de vluchtelingen die in de gemeente opgevangen worden. Er zullen dan permanenties georganiseerd worden om de giften af te geven of in te zamelen. Er zal een lijst opgesteld worden op basis van de vastgestelde behoeften.


Wilt u hulp bieden als tolk, arts, logisticus, ...?

U kunt uw voorstel opsturen naar  internationalesolidariteit@ukkel.brussels.


De gemeente Ukkel neemt de opvang van de kinderen in de gemeentescholen voor haar rekening, afhankelijk van de capaciteit. Een aantal kinderen zal dus een plaats krijgen in de basisscholen die door de gemeente beheerd worden. Voor inlichtingen over de inschrijving in de gemeentescholen kunt u contact opnemen met dhr. Philippe Regnault ( pregnault@ukkel.brussels -  02/605.22.72) ou  onderwijs@ukkel.brussels.