HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Wilde vogels

Vogels behoren tot die kleine dingen die ons, midden in een stedelijke omgeving, een beetje doen denken aan het platteland. Het plezier dat iedereen kan beleven aan een ontmoeting of een zangpartij, is evenzeer te danken aan de diversiteit van de soorten, als aan de overvloed van elke soort, zolang we hun leefomgeving maar respecteren.

Vogelbescherming in Ukkel

Het aantal broedende vogels loopt terug in de steden De oorzaken zijn divers en deels onvrijwillig: een ervan is de vernietiging van nestplaatsen; een andere is de overvoeding van bepaalde soorten, zoals de duif. Het is dan ook belangrijk om vogels te beschermen tegen menselijke activiteiten met eenvoudige acties (zie hieronder 'In de praktijk').

Duiven

Duiven (geslacht Columba) zijn vogels uit de familie van de Columbideae, die oorspronkelijk in de bossen leefden, maar waarvan sommige soorten zich naar de open velden en steden hebben verplaatst.

Ze eten voornamelijk zaden, maar waar ze voedselafval kunnen bemachtigen, doen ze dat. Daardoor worden ze ook wel eens gevleugelde vuilophaler genoemd.

Duiven leven 5 tot 10 jaar en vormen (meestal) vaste koppels. Het mannetje en het vrouwtje verdelen alle taken, ook het voeren van de jongen met de 'melk' die ze met een klier in hun krop produceren.

Hoewel ze in oorlogstijd erg nuttig waren, vormen ze nu een probleem in de meeste grootsteden. De oorzaak van het duivenprobleem in de steden, is het voederen. Door al het bijkomende voedsel leven er te veel duiven in de steden, maar zijn er niet genoeg nestplaatsen. Als de duiven er opnieuw aan gewend zijn hun eigen voedsel te vinden, zorgen ze mee voor de schoonmaak van de steden.

Acties van de gemeente om de verspreiding van duiven tegen te gaan

Als de aanwezigheid van duiven problematisch wordt in een wijk en de bewoners de gemeente daarvan op de hoogte brengen, krijgen alle betrokken bewoners een brief. Deze brief die bedoeld is om de mensen te informeren en bewust te maken, herhaalt het voederverbod en de redenen daarvoor.

Als er duiven kunnen nestelen in een gebouw, dan neemt de gemeente contact op met de eigenaar van het gebouw om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

De gemeenschapswachten van de preventiedienst moeten mensen die duiven in de openbare ruimte voederen, informeren over het verbod en het risico op administratieve boetes. 

De groendienst is ook verantwoordelijk voor het plaatsen van borden die de mensen herinneren aan de wetgeving daaromtrent.

Mogelijke sancties op het voederen van duiven

Ter herinnering: het voederen van duiven is verboden door het Algemeen Politiereglement, zowel in parken als in de openbare ruimte in het algemeen. Wie de bepalingen niet naleeft, zal een administratieve boete van maximaal € 350 opgelegd krijgen.

Parkieten

Er broeden verschillende soorten parkieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De parkieten die we bij ons zien, horen hier oorspronkelijk niet thuis, het zijn dieren die uit gevangenschap ontsnapten en die (min of meer) konden overleven in het Brusselse klimaat. Door een gebrek aan natuurlijke vijanden slaagden ze erin om zich succesvol voort te planten. 

De gemeenten beschikken niet over de nodige middelen om de parkietenpopulatie in toom te houden, daarom doet Leefmilieu Brussel dat. Deze instantie waakt er bovendien over dat de parkieten de inheemse diersoorten niet verdringen. 

Slechtvalk

Slechtvalken die vroeger een bedreigde diersoort waren, zijn sinds 2004 terug in Brussel. Het eerste koppel kwam in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal wonen. Die terugkeer is het resultaat van de verbeteringen in ons milieu, waartoe iedereen kan bijdragen.

Zo is de actie 'Valken voor iedereen' ontstaan, die ervoor zorgt dat iedereen alle levensfasen van de ter plaatse geboren valken live kan volgen. Het educatieve schouwspel is voor iedereen toegankelijk. Het begint wanneer de eieren worden gelegd en duurt tot de valken zijn uitgevlogen, dus ongeveer elk jaar van maart tot juni.

Nadat men had gezien dat een koppel valken zich spontaan in de Sint-Jobkerk had genesteld, heeft de gemeente Ukkel zich bij de actie aangesloten en op haar beurt een camera geïnstalleerd.

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar de start van elk seizoen wanneer het paar terugkeert om het nest in de kerktoren in te nemen.
Voor meer informatie over die actie kunt u de website  Valken voor iedereen bezoeken.

Huismussen

In enkele decennia tijd is de huismus zo goed als verdwenen uit de grote Europese steden. Volgens een studie van vzw Natagora heeft Brussel 95% van zijn populatie verloren. Deze alarmerende achteruitgang is ook te zien in de rest van het land. Wat is er aan de hand? Ornithologen en andere vogelliefhebbers roepen luid en duidelijk: onze mussen hebben hulp nodig!

Het samenleven is niet meer optimaal. Luchtvervuiling, het gebruik van pesticiden op boerderijen, het gebrek aan voedsel en insecten in de steden … Al deze factoren dragen bij aan het verdwijnen van onze mussen. Een ander probleem is dat onze steden steeds meer verstedelijken, huizen worden gerenoveerd, daken worden geïsoleerd, gevels worden gemoderniseerd, ze worden gladder en holtes verdwijnen. Onze huizen en steden worden hermetisch afgesloten van wilde flora en fauna. We verwijderen zogenaamd onkruid van trottoirs, verminderen de hoeveelheid braakliggend land in steden, snoeien onze heggen te vaak, maaien onze gazons te regelmatig … En toch zijn juist deze ruimtes een bron van voedsel voor mussen. En zonder voedsel zijn er geen vogels .

Hoe kunnen we hen helpen?

Plaats een mussenvriendelijk voederhuisje met een mengsel van zonnebloempitten. Bied ze toegang tot water door een kleine vijver in je tuin aan te leggen of door een schotel te plaatsen. De gemeente kan je helpen met  sa een subsidie voor de aanleg van een natuurlijke vijver.

Plant lokale variëteiten die zaden produceren en/of bessen of vruchten dragen. Het planten of onderhouden van hagen en struiken kan uitstekende beschutting bieden. De gemeente kan u een lijst met geschikte soorten bezorgen. Plaats een nestkast gericht op het oosten, zuidoosten of noordoosten. De nestkast moet minstens 3 m hoog zijn met een vlieggat met een diameter van 35 mm. Pas het gebouw aan, want bij renovatiewerkzaamheden, met name isolatie, worden de gaten geblokkeerd en verdwijnen de nestkasten... Afhankelijk van uw plannen zijn er verschillende oplossingen mogelijk. De gemeente kan u adviseren over uw projecten.

 Download het verslag over de telling van broedende huismussen in de gemeente Ukkel (2022) (in het Frans)

Dieren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.54

E-mail
dierenwelzijn@ukkel.brussels

Goed om te weten

Aangezien duiven gewend zijn om zelf hun voedsel te zoeken, dragen ze bij aan de schoonmaak van de steden en worden ze nuttige dieren voor de bewoners.

In de praktijk

Bescherming van nesten

Alle vogelnesten, ook die in aanbouw, zijn wettelijk beschermd (Ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht). Het is dus verboden de nesten te vernielen of de vogels te beletten van en naar het nest te gaan.

Verbod op niet gerechtvaardigd kappen

Tussen 1 april en 15 augustus (broedperiode) is het verboden om te kappen of te snoeien zonder dat dit om veiligheidsredenen noodzakelijk is.

Slim onderhoud van private groene ruimtes

Als u 's ochtends bij het ontwaken wilt blijven genieten van het geluid van vogelgezang, overweeg dan om:

 • de vogelnesten te behouden als u de hagen snoeit;
 • geen overbodige insecticiden te gebruiken die het voedsel van de vogels vergiftigen;
 • het gebruik van bladblazers in plaats van een hark te beperken. Ze zorgen niet enkel voor vervuiling, maar halen ook een deel voedsel weg;
 • vogelkastjes en vet- of zadenbolletjes te hangen in de winter (zie hieronder 'Uitzonderlijke toelating voor het voederen');
 • bij de aanplanting de voorkeur te geven aan bepaalde soorten die voedsel voor vogels opleveren; 
 • bij renovaties ook te denken aan constructies waar vogels goed nesten kunnen bouwen, zoals gevels (neststenen, speciale tegels ...) en kroonlijsten waarin u met enkele ingrepen toegankelijke steigergaten kunt aanbrengen.
 • ook de jongsten bewust te maken van de rijke diversiteit van ons ecosysteem, met name met behulp van de Dierenatlas (interne link naar de Dierenatlas 12).

Het is verboden om wilde dieren te voederen in Ukkel, maar er is een uitzondering: vogels mogen bij vriesweer wel gevoederd worden.

Voor welke vogels?

Wij raden u aan het voederen te beperken tot kleine zangvogels bij u thuis (privéruimte). De bekendste zangvogels zijn mussen en mezen.

Wanneer?

Er mag gevoederd worden van 1 november tot 1 april en de hoeveelheid moet geleidelijk aan verminderd worden vanaf 1 maart. Vanaf april zijn er kuikens en hun spijsvertering kan zaden nog niet aan. De ouders moeten ze dus op natuurlijke wijze voederen met wormen, larven ...

Hoe?

 • Met een 'gesloten' voederbak (waar grotere dieren niet in kunnen). Omring de voederbak met een draad met kleine mazen, zodat enkel kleine dieren ertussen kunnen.
 • Geef kleine hoeveelheden voedsel, elke dag op dezelfde plaats.
 • Geef de vogels een mengsel van granen die speciaal bedoeld zijn voor wilde vogels zodat ze gezond blijven (zaden of voedsel speciaal voor vogels: pinda's, zonnebloemzaad ...). Dankzij deze voedingsmiddelen, rijk aan koolhydraten en vetten, kunnen ze beter tegen de koude en de lange winternachten.
 • Geef de vogels nooit brood.
 • Geef bij de aanplanting de voorkeur aan bepaalde soorten die voedsel voor vogels opleveren;

Contact

Bij twijfel kunt u de Milieudienst contacteren:


Het is belangrijk om te weten dat eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen de gebouwen die vervuild zijn door duiven of andere vogels moeten (laten) schoonmaken en ontsmetten.


Vaak gestelde vragen

Als we helemaal zouden stoppen met duiven te voederen ... 

 • zouden ze niet verhongeren, maar in grote getale hun voedsel elders gaan zoeken, op het platteland;
 • zouden er minder duiven verwond, beschoten, vergiftigd, gevangen of gedood worden door burgers die de uitwerpselen op de gevelboorden, vensterbanken, luiken en auto's beu zijn;
 • zouden ze hun nesten elders bouwen, en niet op vensterbanken;
 • zouden er in de stad nog genoeg duiven zijn;
 • zouden er andere vogelsoorten in onze parken en langs onze wandelroutes komen wonen (zelfs sommige soorten die sterk teruglopen), zonder dat ze vuil of schade zouden veroorzaken;
 • zouden de duifafweersystemen in de stad, op ramen, daken en luiken niet meer nodig zijn;
 • zouden er minder zieke duiven zijn (duiven vormen een ernstig hygiëneprobleem door hun uitwerpselen en de parasieten die ze vervoeren en doorgeven).