Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Milieuvergunning / Milieuvergunningen

Milieuvergunningen

Iedereen woont dicht bij een garage, een droogkuis, een slager, een bakker, een grootwarenhuis, een privé- of openbare parking, een hoogspanningscabine, … Voor al deze activiteiten is een milieuvergunning vereist.

Machines, installaties of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu (bodem, water, lucht, fauna, flora), de gezondheid of de veiligheid van de bevolking zijn opgenomen in een lijst van "ingedeelde inrichtingen". De lijst bevat meer dan 200 soorten inrichtingen, onderverdeeld in vijf klassen in dalende volgorde van de potentiële invloed op het milieu.

Voorbeelden:

  • Klasse 1A: parking voor meer dan 200 wagens zowel overdekt als in de open lucht, raffinaderij, chemische fabriek, windmolenpark, …
  • Klasse 1B: benzinestation, carrosseriebedrijf, droogkuis, grootwarenhuis, ziekenhuis, …
  • Klasse 1C: werven waar asbest wordt verwijderd, ...
  • Klasse 1D: zendantennes,...
  • Klasse 2: drukkerij, stookolietank, verwarmingsketel van een gebouw, bakkerij, opslagplaatsen, …
  • Klasse 3: hoogspanningscabine, stookolietank bij particulieren, waterpomp, …

Zodra het aanvraagdossier bij de Gemeente is ingediend, zal dit behandeld worden door de desbetreffende autoriteiten (de gemeente voor vergunningen klasse 2 en het Brussels Instituut voor Milieubeheer voor vergunningen klasse 1) en aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.

Een milieuvergunning is 15 jaar geldig en gaat gepaard met na te leven voorwaarden. De vergunning wordt echter geweigerd indien er overdreven veel hinder zal zijn.

Er is geen vergunning vereist voor de installaties van klasse 3 maar ze moeten bij de gemeente aangegeven worden. Aan aangiftes van klasse 3 zijn echter voorwaarden verbonden die nageleefd moeten worden.

Sommige ontwerpen worden "gemengd" genoemd omdat ze tegelijkertijd een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning nodig hebben. De twee aanvragen moeten samen ingediend worden en ze worden tegelijkertijd aan een openbaar onderzoek onderworpen. Deze twee vergunningen zijn nodig om met de werken te kunnen starten.

In de behandeling van milieuvergunningen probeert het College de vereisten van een kwaliteitsmilieu voor iedereen te verzoenen met de bedrijfsmogelijkheden (privé of openbaar) zodat deze hun economische activiteit kunnen uitvoeren en zich kunnen ontwikkelen. Ze zijn de waarborg voor de naleving van het recht van het milieu.

Terug naar boven

 

Procedure om een milieuvergunning aan te vragen

  1. De hoogste klasse bepalen voor de geplande inrichtingen (met de lijst van ingedeelde inrichtingen op de site van Leefmilieu Brussel of door ons te contacteren).
  2. Het aanvraagformulier voor de hoogste klasse invullen (de formulieren staan ook op de site van Leefmilieu Brussel, waar u ook informatie vindt over vaak gestelde vragen).
  3. Het dossier indienen of opsturen (ingevuld en ondertekend aanvraagformulier + bijlagen) in een bepaald aantal exemplaren:
  Aantal exemplaren Indienen bij/opsturen naar
Milieuvergunning 1A 7 exemplaren Leefmiieu Brussel
Milieuvergunning 1B 7 exemplaren Leefmiieu Brussel
Milieuvergunning 1C 3 exemplaren Leefmiieu Brussel
Milieuvergunning 1D 3 exemplaren Leefmilieu Brussel
Milieurvergunning2 2 exemplaren de Gemeente
Aangifte klasse 3 1 exemplaar de Gemeente

Terug naar boven

 

Wijzigen van een milieuvergunning

Als een houder van een milieuvergunning zijn installatie wil veranderen, moet hij daar de uitreikende overheid van op de hoogte stellen. Daarvoor is er een ad-hocformulier (PDF) voor vergunningen van klasse 2 of verklaringen van klasse 3. Op de site van Leefmilieu Brussel vindt u een formulier voor vergunningen van klasse 1 of van klasse 2 (openbaar).

Eenmaal de gemeente of Leefmilieu Brussel dit document hebben ontvangen (aangetekend te versturen), hebben ze een maand tijd om te beslissen of de vergunning gewijzigd kan worden (lichte aanpassing, schrappen van een rubrieksklasse, verminderen van de veroorzaakte hinder, …) of om te beslissen dat er een nieuwe moet worden aangevraagd (toevoeging van een hogere rubrieksklasse, aanzienlijke stijging van de veroorzaakte hinder, …).

Terug naar boven

 

Geldigheid van de vergunning - verlenging

Voor inrichtingen van klasse 1 en 2 bedraagt de geldigheid van een vergunning over het algemeen 15 jaar, te tellen vanaf het begin van de uitbating.

Deze periode van 15 jaar kan verlengd worden voor een zelfde duur. Als u de geldigheid van uw vergunning wenst te verlengen, moet u ten minste een jaar voor het verstrijken van de oorspronkelijke vergunning een verlengingsaanvraag indienen.

Daarvoor is er een formulier (3e van de lijst) in het kader van de vergunningen van klasse 1 en 2 en is beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.

 

Inrichtingen van klasse 3 kunnen onbeperkt uitgebaat worden eenmaal de voorwaarden van de gemeente ontvangen zijn.

Terug naar boven

 

Einde van de activiteit - verandering van uitbater

Als een persoon of een onderneming die beschikt over een milieuvergunning zijn activiteiten stoptzet of overdraagt aan een andere persoon of een andere onderneming moet de houder de uitreikende overheid van de oorspronkelijke vergunning daarvan op de hoogte stellen (Leefmilieu Brussel of de gemeente). Er is een ad-hocformulier om het einde van de activiteit aan te geven (PDF)  en een om de verandering van uitbater (PDF) aan te geven, beide voor vergunningen van klasse 2 of verklaringen van klasse 3. Op de site van Leefmilieu Brussel vindt u twee formulieren voor vergunningen van klasse 1 of van klasse 2 (openbaar).

Terug naar boven

 

Dossierkosten

Klasse Gewestelijke kosten Gemeentelijke kosten Totaal
1A € 2.500 of € 1.250
(zonder of met voorafgaand attest)
€ 2.090

€ 4.560 of € 3.340

 

1B € 250 € 215 € 465
1C € 0 € 0 €0
2 € 125 € 141 € 266
3 € 0 € 0 € 0

 

Links

Document acties