Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Internationale solidariteit

Internationale solidariteit

Schepen: Perrine Ledan
Wolvendaellaan 6
Tel.: 02/348.67.87 - Fax: 02/375.05.90
solidariteinternationale@uccle.brussels

Internationale solidariteit is een volwaardige gemeentelijke bevoegdheid: solidariteit dankzij informeren, sensibiliseren en opvoeden, en via concrete ontwikkelingsprojecten Noord-Zuid. Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid moet alle lokale bevoegdheden omvatten en gebaseerd worden op een bewustwording en een grote medewerking van de burgers. Internationale solidariteit moet ook in het Noorden toegepast worden door van Ukkel een gastvrije, solidaire en duurzame gemeente te maken die samenwerking nastreeft met andere entiteiten in het Noorden en in het Zuiden. In het kader van deze nieuwe mandatuur zal er een bijzondere aandacht uitgaan naar deze bevoegdheid die op een meer coherente en efficiënte wijze gecoördineerd zal worden door de dienst Internationale Solidariteit.

  1. Ontwikkeling van een kwalitatief, efficiënt en duurzaam gemeentelijk beleid inzake internationale solidariteit

We willen van Ukkel een gastvrije gemeente maken en dit op elk manier aanmoedigen (bestuur, scholen, hoge scholen, OCMW, …). De gemeente moet internationale solidariteit en migratie samenbrengen door initiatieven rond internationale solidariteit te steunen die ontwikkeld worden door Ukkelaars uit minderheidsgroepen, verenigingen die zich inzetten voor lokale solidariteit en het opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen in onze gemeente.

Dit beleid vereist de nodige acties: 1) alle activiteiten rond internationale solidariteit van alle diensten groeperen om een coherente en efficiënte coördinatie te kunnen verzekeren; 2) een medewerker aanstellen die moet zorgen voor het beheer van de gedecentraliseerde coördinatie van de gemeente; 3) zorgen voor een duurzaam budget voor projectontwikkeling en Noord-Zuid-solidariteitsacties en zorgen voor een budget voor campagnes rond wereldburgerschap en solidariteit, o.a. te voorzien in de gemeentelijke scholen. Om meer efficiëntie te bereiken zullen de samenwerkingsprojecten van Ukkelse verenigingen die zich inzetten voor internationale solidariteit afgestemd worden op basis van hun levensvatbaarheid in de tijd, de kwaliteit van de vorming en de bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling via jaarlijkse oproepen tot projecten. Men zal ook de Ukkelse actoren sensibiliseren rond de Akkoorden van Parijs (COP21) inzake de gevolgen van de klimaatopwarming in het Noorden en in het Zuiden en klimaataspecten opnemen in de oproepen tot projecten.

Omdat informeren en sensibiliseren rond internationale solidariteit en wereldburgerschap prioriteiten zijn, verbindt de gemeente zich tot het volgende: 1) sensibilisering  van het publiek en het gemeentepersoneel via educatieve activiteiten open voor iedereen (in het cultureel centrum, scholen, …), binnen gemeentebibliotheken een plaats voorzien voor literatuur van het Zuiden of werken die aandacht besteden aan Noord-Zuid; aanmoediging van voorstellingen die aandacht besteden aan Noord-Zuid; 2) creatie van een adviesraad rond internationale solidariteit, plaats voor debat en uitwisseling voor alle geïnteresseerden (gemeenteambtenaren, verkozenen, vrijwilligers, ngo's, verenigingen, …); 3) ondersteuning van jeugdbewegingen en Ukkelse jongeren die activiteiten rond samenwerking en sensibilisering rond Noord-Zuid organiseren; 4) ondersteuning van activiteiten van verenigingen, bestaande ngo's in Ukkel (subsidies, materiaal uitlenen, lokalen ter beschikking stellen, …; 5) ondersteuning van de veertiendaagse van de internationale solidariteit, een informatief, feestelijk en cultureel event om alle inwoners te sensibiliseren rond deze thema's en organisatie van een Ukkelse dag van de internationale solidariteit.

De gemeente moet in deze campagnes een voorbeeldfunctie nastreven: 1) aanmoediging van duurzame voeding uit de lokale landbouw in alle overheidsopdrachten, in het bijzonder voor schoolmaaltijden, en invoering van fair trade criteria voor producten die uit ontwikkelingslanden komen; 2) invoering van criteria rond respect voor sociale normen, milieunormen en fundamentele mensenrechten in alle overheidsopdrachten, met daarbij controlemechanismes van de betrokken ondernemingen om een echt fair trade beleid te voeren met de nodige sancties bij overtreding van deze bepalingen; 3) financiële reserves van de gemeente en de gemeentelijke vzw's investeren in ethische spaarfondsen waar dit mogelijk is en niet ingaan op investeringsproducten die onvoldoende duurzaam zijn; 4) voortzetting van de acties rond Ukkel fair trade gemeente (voorkeur geven aan fair trade binnen het gemeentebestuur overeenkomstig de resolutie van de gemeenteraad van december 2010)  en ondersteuning van een fair trade boetiek in Ukkel, als aanvulling van de boekhandel Oxfam; 5) organisatie van campagnes rond opvoeding, sensibilisering en informatieverstrekking (via de gemeentelijke website, de Wolvendael, het magazine Allo Seniors) voor de inwoners van de gemeente, in samenwerking met scholen, bibliotheken, jeugdbewegingen, gespecialiseerde verenigingen, het cultureel centrum en de gemeentelijke vzw's zoals de UDJ en de UDDL.

  1. Ontwikkeling van samenwerking en promotie van internationale solidariteit

Samenwerking is een ideale manier om onze internationaal solidariteitsbeleid uit te voeren. De gemeente verbindt zich daarom tot het volgende: 1) voortzetting en uitbouw waar dit kan van de bevoorrechte samenwerking met de gemeente Kintambo (DRC), tussen gemeentebesturen, met de culturele en medische sector en het onderwijs, waarin de Ukkelaars betrokken zullen worden (organisatie van pedagogische projecten, uitwisselingen, ontmoetingen, tussen jongeren uit beide gemeentes); 2) ontwikkeling van samenwerkingen met gemeentes uit het Zuiden die basiscontacten kunnen vormen voor de uitvoering van allerlei samenwerkingsvormen; 3) integratie van gemeentelijke initiatieven in internationale netwerken (zoals Villes en transition en Slow cities) en ontwikkeling van samenwerkingen met andere gemeentes en organisaties die zich inzetten voor internationale solidariteit in het kader van Europese of nationale oproepen tot projecten.

 

Document acties