Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Werken / Overstromingen

Overstromingen

Wat moet u doen bij overstroming?

Wat de gemeente Ukkel betreft

De bron van de overstroming bepalen:

De bevoegdheid over openbare rampen is in 2014 overgedragen aan de gewesten.

Natuurrampen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wat moet u doen om overstromingen zoveel mogelijk te voorkomen?

In tal van gevallen kunt u schade beperken door enkele voorzorgsmaatregelen te treffen. Overloop de tips van de federale overheid om overstromingen tegen te gaan.

Acties en projecten van de gemeente Ukkel in de strijd tegen overstromingen

Gemeentelijke projecten om de openbare ruimte in te richten

Om overstromingen in de laaggelegen dalen op een duurzame wijze tegen te gaan onderzoekt, volgt en leidt de gemeente al vele jaren tal van grootschalige projecten in de 3 Ukkelse dalen. Deze projecten vereisen de medewerking van uiteenlopende deskundigen en zij worden transversaal in goede banen geleid binnen een Watercoördinatie waarin vertegenwoordigers zetelen van verschillende gemeentediensten (Milieu, Wegen, Stedenbouw, Groendienst, ...).

Zo worden verschillende strategieën uitgevoerd om deze doelstelling te bereiken, bijvoorbeeld door natuurlijke opvangzones of zones waar water in de grond kan dringen, aan te leggen (zoals stormbekken, kielgoten, regentuinen, ...). Ook wordt het regenwater vertraagd zodat het minder snel afvloeit, worden beken in ere hersteld, worden ze met elkaar verbonden en wordt het blauw netwerk in het algemeen onder handen genomen, enz.

Het is de bedoeling het regenwater goed te scheiden van het afvalwater. Regenwater moet zoveel mogelijk uit de riolering gehouden worden zodat de riolen niet overlopen bij onweer. Bij voorkeur wordt regen afgeleid naar het blauw netwerk (om uiteindelijk uit te monden in de Zenne) en naar het groene netwerk (infiltratie naar grondwater). Hiervoor moet het stedelijk landschap soms ingrijpend aangepakt worden, maar ook zijn vaak werken nodig onder wegen om bijvoorbeeld leidingen voor helder water te plaatsen waarlangs afwaterend water weggevoerd kan worden, of om water van toekomstige opvangsystemen naar het blauw netwerk te leiden. Mede dankzij deze projecten verschijnt er minder water in de kelders van huizen en op wegen. Tegelijk worden de kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit verbeterd en krijgt het water zijn plaats in de stedelijke omgeving terug.

Voorbeelden van gemeentelijke projecten in het dal van de Geleytsbeek

De projecten die momenteel worden uitgevoerd in het dal van de Geleytsbeek worden uiteengezet op de pagina over het blauw netwerk in het stroomgebied van de Geleytsbeek.

Voorbeelden van gemeentelijke projecten in het dal van de Ukkelbeek

Deze beek is grotendeels overwelfd. Om na te gaan op welke wijze de beek opnieuw verbonden kan worden met de elementen van het blauw netwerk in dit dal (vijvers) en hoe ze door allerlei bronnen gevoed kan worden, moeten leidingen en ondergrondse kunstwerken vooraf onderzocht worden. Als dat gedaan is, kan de plaats van de beek duidelijk bepaald worden en kunnen de nodige herstelwerken uitgevoerd worden.

Eind 2015 heeft de gemeente Vivaqua aangesteld voor de renovatie van het overwelfde deel. Het gewest zal de werken op zich nemen voor het lagergelegen deel, tot aan de kapel van Stalle. Vervolgens zal onderzocht moeten worden om na te gaan hoe de Ukkelbeek aangesloten kan worden op de Zwartebeek zodat het water van de beek niet langer zoals vandaag in de riolering uitmondt.

Als deze beek gerenoveerd is, zal het helder water over de hele lengte gescheiden zijn van het rioolnet, dat daardoor ontlast wordt tijdens onweer. Het regenwater wordt dan immers afgeleid naar de Ukkelbeek en niet meer naar de riolen.

Voorbeelden van gemeentelijke projecten in het dal van de Verrewinkelbeek-Linkebeek

De gemeentelijke projecten in dit dal hebben betrekking op de inspectie en restauratie van het overwelfde en slecht gekende deel van de beek voorbij de de Perckestraat, of de heraanleg van de oevers na de werken aan het BMWB-project.

Wat de problematiek van de overstromingen betreft, moedigt de gemeente de inwoners aan om zich aan te sluiten op de nieuwe riolering in de wijk en om regenwater op hun eigendom te laten infiltreren en niet naar de riolering af te voeren. Zo kan het stormbekken dat de BMWB op vraag van de gemeente heeft gebouwd op de hoek van de Blücherlaan en de de Perckestraat niet verzadigd raken.

 

De gemeente heeft ook een studie laten uitvoeren over de toekomst van de visvijver in de Linkebeekstraat. Deze studie is uitgevoerd door een vereniging van studiebureaus die gespecialiseerd zijn in hydrologie en in de landschapsaanleg. Het doel was de vijver te renoveren aangezien de oevers ervan begonnen weg te zakken. Ook moet de vijver de rol van een natuurlijk stormbekken in openlucht gaan spelen. Door de werking van de zwaartekracht zou de vijver het regenwater opvangen uit een deel van de wijk, vooral uit de recente en toekomstige nieuwbouwproejcten in de Linkebeekstraat en de Horzelstraat, rond de stopplaats van de Moensberg, zodat dit helder water niet in de riolering terechtkomt.

Al deze gemeentelijke projecten zijn in detail omschreven in de brochure "Ukkel en zijn beken", tegen € 5 te krijgen bij het secretariaat van de schepen van Stedenbouw (Auguste Dansestraat 25) of in de goede Ukkelse boekhandel.

Een ambitieuze Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening betreffende het waterbeheer (GSV Water)

Deze GSV is van kracht sinds 28 november 2016 en is gebaseerd op het principe van de solidaire stroomgebieden, waarbij het de bedoeling is het regenwater op de hogergelegen delen te beheren zodat er geen schade ontstaat aan laaggelegen delen, in de dalen. De GSV verplicht de actoren van bepaalde stedenbouwkundige projecten om de verharding van hun percelen te compenseren door het regenwater zoveel mogelijk op hun perceel te beheren om de afvoer van dat regenwater te beperken. Bij voorkeur moet vermeden worden het regenwater af te voeren en moet het afgeleid worden naar het blauw netwerk. Alleen in uiterste gevallen mag het naar de riolering worden afgevoerd. Als dat niet kan vermeden worden, moet het regenwater in elk geval vertraagd naar de riolering worden gestuurd. Met deze maatregelen willen we de gemeente beschermen tegen overstromingen, maar willen we ook het water zijn plaats teruggeven in de stad, het landschap en de openbare ruimte verbeteren en de biodiversiteit versterken.

De GSV Water

Een infiltratiepremie, uniek in Brussel

Om de inwoners ertoe aan te zetten hun regenwater te laten infiltreren en het niet in de riolering te lozen, biedt Ukkel een gemeentelijke infiltratiepremie aan. Er zijn immers tal van mogelijkheden, vaak eenvoudig en niet heel duur, om water in de grond te laten infiltreren (kielgoten, greppels, ...).

Meer informatie over de premie

Onderhoud en dreggen van beken

De gemeente is bevoegd voor het beheer en het onderhoud van de beken van categorie 3. Concreet gaat het om de hogergelegen delen van de Geleytsbeek (voorbij het Vronerodepark beheerd door Leefmilieu Brussel tot aan het Horzelplein - het lagergelegen deel wordt volgens een overeenkomst beheerd door het gewest). De gemeente beschikt over een jaarlijkse overheidsopdracht voor het onderhoud en het dreggen van de beken zodat ze hun goede hydrologische werking behouden.

 

Voor de Ukkelbeek is de gemeente bevoegd voor het hogergelegen deel van de bronnen tot aan de Heldensquare, en het gewest voor het lagergelegen deel.

Het beheer van de Verrewinkelbeek is dan weer de bevoegdheid van het gewest (Leefmilieu Brussel) voor het hogergelegen deel en van de provincie Vlaams Brabant voor het lagergelegen deel.

Document acties