Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Sociale actie / Pensioenen

Pensioenen


 

Enkel voor zelfstandigen, mensen in loondienst of die in het buitenland werken

Kantoor: Victor Gambierstraat 21,  van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 15u30

Inlichtingen: 02/348.68.22

 

Automatisch pensioen

Het automatisch onderzoek van het recht op rustpensioen wordt ingevoerd voor alle werknemers en zelfstandigen die ten vroegste in december 2003 de wettelijke pensioenleeftijd bereiken (65 jaar) en hun hoofdverblijfplaats in België hebben.

De betrokkenen zullen van de bevoegde pensioendienst een brief ontvangen met de vraag of zij al dan niet wensen te stoppen met werken. Indien zij stoppen of zich beperken tot de toegelaten beroepsactiviteit, wordt het pensioen automatisch berekend en uitbetaald.

In alle andere gevallen is een pensioenaanvraag steeds noodzakelijk.

meer info: www.sfpd.fgov.be

 
 

Raming van het pensioenbedrag

Het is mogelijk om reeds vanaf de leeftijd van 55 jaar een raming van het pensioenbedrag aan te vragen bij de Federale Pensioendienst. Hierdoor is men beter voorbereid wanneer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt wordt. Deze raming houdt enkel rekening met de professionele prestaties in België, de periodes met vervangingsinkomens, werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen. Het vereiste document voor deze raming kan verkregen worden bij uw gemeentebestuur. Indien u in één of meerdere andere landen heeft gewerkt, zal u voor deze prestaties een raming moeten vragen in het land of de landen in kwestie. Om de bereikbaarheid te verbeteren heeft de Federale Pensioendienst een groen nummer geopend waar u terecht kan met vragen over ons pensioensysteem. De lijnen zijn bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u: 1765.

 

Vervroegdpensioenaanvraag

Vervroegdpensioenaanvragen moeten ten vroegste één jaar op voorhand ingediend worden in de gemeente waar de aanvragen gedomicilieerd is (of rechtstreeks bij de Federale Pensioendienst). De aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden met zijn identiteitskaart, een lijst van de periodes van beroesactiviteit en gelijkgestelde activiteiten en de eventuele periode van de militaire dienst.

Indien persoonlijk aanmelden niet mogelijk is, kan een derde de nodige stappen ondernemen. Hij moet een volmacht en de identiteitskaart van de pensioenaanvrager kunnen voorleggen.

meer info: www.sfpd.fgov.be

 
 

Inkomensgarantie voor ouderen - IGO

De Inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Sinds 2001 vervangt ze het vroegere 'gewaarborgde inkomen'.

Om een IGO te bekomen, worden eerst alle bestaansmiddelen van de betrokkene in kaart gebracht. Hij moet ook voldoen aan de voorwaarden in verband met leeftijd, nationaliteit en woonplaats.

De Federale Pensioendienst onderzoekt automatisch of iemand recht heeft op een IGO in bepaalde gevallen (zoals bij een pensioenaanvraag en wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt). Personen die een IGO willen bekomen, kunnen zelf ook een aanvraag indienen bij de FPD.

Als de aanvraag aanvaard wordt, zal de betrokkene een bedrag ontvangen dat rekening houdt met zijn gezinssituatie. Het basisbedrag is van toepassing als de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Het verhoogde bedrag wordt toegekend aan aanvragers die alleen wonen, dat wil zeggen dat ze hun hoofdverblijfplaats niet delen met andere personen.

 

Document acties