Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Politie / Drie jaar van kracht

Drie jaar van kracht

Een efficiënter algemeen politiereglement

Het algemeen politiereglement van Ukkel, dat grondig werd vernieuwd door de Gemeenteraad in juni 2002, werd opnieuw gewijzigd in juni van dit jaar om beter te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de burgers inzake de bestrijding van overlast.

Drie jaar van kracht: een eerste balans

Het reglement bevat alle bepalingen die de openbare orde op het gemeentelijk grondgebied moeten verzekeren en is een concreet middel om de levenskwaliteit binnen de openbare ruimte te garanderen. Na drie jaar van toepassing is de balans heel positief: het reglement is een referentiekader voor de Ukkelaars, die er doorgaans naar verwijzen om kleine problemen in het dagelijks leven op te lossen: onderhoud van eigendommen en trottoirs, regels inzake de rust van de buurt, gedrag van huisdieren of het reglement van de groene ruimten. Het zijn enkele voorbeelden van bepalingen die opgenomen zijn in een tekst die in de eerste plaats een preventief middel wil zijn.

Een verzoening is jammer genoeg niet altijd voldoende om alle geschillen op te lossen en de lokale politie wordt geregeld opgeroepen om inbreuken op het reglement vast te stellen. De processen-verbaal worden naar de Gemeentesecretaris gestuurd die een boete van maximaal € 250 kan opleggen. Aangezien deze maatregelen in het reglement voorzien zijn, kan het College van Burgemeester en Schepenen eveneens opgeroepen worden om vergunningen in te trekken of zaken te laten sluiten.

Door de bestraffing van de inbreuken op het algemeen politiereglement aan de Gemeente toe te vertrouwen kunnen deze inbreuken sneller afgehandeld worden, wat in de lijn ligt van een modern bestuur dat haar bevolking respecteert.

Nieuwe bevoegdheden

De wetten van 7 mei en 17 juni 2004 hebben de gemeentelijke bevoegdheden inzake administratieve sancties, die de gemeenten werden toevertrouwd door de wet van 13 mei 1999, grondig gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de gemeentelijke bevoegdheden voor zaken die tot nu toe bestraft werden door het strafwetboek, de toekenning van bevoegdheden aan gemeentelijke ambtenaren om processen-verbaal op te stellen, de mogelijkheid om minderjarigen te sanctioneren en de invoering van een facultatieve bemiddelingsprocedure.

De Gemeente Ukkel heeft echter de wens niet laten blijken om haar bevoegdheden inzake de strijd tegen tags en graffiti uit te breiden. De Brusselse gemeenten hebben namelijk de garantie gekregen van de Procureur des Konings van Brussel dat het centraal gevoerde beleid van de juridische autoriteiten versterkt zou worden.

De bevoegdheid van de gemeente is daarentegen wel vergroot in andere materies zoals de strijd tegen nachtlawaai of de strijd tegen schadelijke dieren.

In verband met de procedure is de aanwijzing van gemeentelijke ambtenaren als controleambtenaar van het reglement eveneens een stap in de goede richting. Deze ambtenaren zullen weldra de politie versterken, en in het bijzonder inzake de openbare reinheid.

Al deze verbeteringen leiden vandaag tot een praktische, actuele en vlot leesbare tekst die toegepast kan worden door de Ukkelse burgers die erin de instrumenten kunnen terugvinden om de levenskwaliteit in Ukkel te verbeteren.

Het algemeen politiereglement is beschikbaar bij de juridische dienst van het gemeentebestuur (tel. 02/348.68.64) en op de website van de Gemeente.

Document acties