Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Water / Doelstellingen van de watercoördinatie

Doelstellingen van de watercoördinatie

Inleiding: een Watercoördinatie

Territoriale doelstellingen inzake waterbeheer

Algemene principes

 • Strijd tegen overstromingen
 • Het blauw netwerk, de landschappen en de biodiversiteit verbeteren
 • Doelstellingen en acties nr. 13, 14, 71, 82, 84, 85 en 86 van de lokale Agenda 21 uitvoeren

Doelstellingen

Betreffende het oppervlaktewater

 1. Het Ukkelse blauw netwerk aansluiten op de Zenne, waarvan het een zijtak is
 2. Op de schaal van de 3 stroomgebieden van de 3 beken werken, ook buiten de grenzen van het gewest en de gemeente
 3. Het waternet herstellen (bedding, riolering, bronnen, moerassen, vijvers, ...)
 4. Het waternet opnieuw uitvinden als het onmogelijk is het te herstellen
 5. Het afvalwater scheiden van het zuiver water en zoveel mogelijk vermijden dat afvalwater naar het zuiver water stroomt
 6. Het zuiver water afremmen, ongeacht of het gescheiden is van het afvalwater
 7. De biodiversiteit ondersteunen met een stabiele en duurzame capaciteit tot zelfreiniging en evapotranspiratie
 8. Het landschap verbeteren en activiteiten rond oppervlaktewater voorstellen

Betreffende het grondwater

 1. Het natuurlijk buffereffect van de bodem en van de begroeiing gebruiken
 2. Doorsijpelen en afremmen om de ondoordringbaarheid van de bodem te compenseren OF De ondoordringbaarheid compenseren door doorsijpeling en afremmen van water
 3. De omvang van de schommelingen van de waterspiegel beperken door de natuurlijke of artificiële aanvoerbronnen te diversifiëren (maatregelen om de ondoordringbaarheid van de bodem te compenseren)
 4. Het afvalwater en het zuiver water scheiden om ze af te remmen en/of in de bodem te laten sijpelen
 5. Zoveel mogelijk de infiltratie van afvalwater via zinkputten verbieden
 6. De beschermingsgebieden voor grondwaterwinning van Vivaqua respecteren

Doelstellingen van de coördinatie

Algemene principes

 • Door coördinatie het beheer en de planning verbeteren
 • De 3 verschillende actoren integreren: de gemeentediensten, de externe instellingen en experts en het publiek
 • Hulp voor de besluitvorming

Doelstellingen

Betreffende de gemeentediensten

 1. Transversaliteit en coördinatie tussen diensten aanmoedigen
 2. Efficiëntie in het projectbeheer en de overheidsopdrachten optimaliseren
 3. Invoeren en gebruik maken van multidisciplinair werken: de professionele bekwaamheden van elke ambtenaar optimaliseren
 4. Het gemeenschappelijk maken van projecten bekrachtigen en aanvaarden en daar intern over communiceren
 5. Plannen voor preventie en het herstellend beheer verbeteren
 6. Geleidelijk en in overleg procedures invoeren voor technische handelingen (aanvraag en onderzoek naar vergunningen, projectbeheer, ...) vanaf de fase van het initiatief
 7. De Watercoördinatie aan de omstandigheden aanpassen (plenaire zittingen, werkgroepen, begeleidingscomités, ...)
 8. De menselijke en budgettaire middelen optimaliseren
 9. De prioriteiten van het gemeentelijk beleid, van de beslissingen van het college en de reactie op de actualiteit (overstromingen, ...) bepalen en uitvoeren
 10. Streven naar schaalvoordelen, efficiëntie, synergiën en verspilling voorkomen
 11. Middelen om het grondgebied te beheer ontwerpen (GIS, procedures, GemSV, ...) alsook voor het archiveren en het delen van gegevens

Betreffende de instellingen en de externe experts

 1. Streven naar een transversale en multidisciplinaire aanpak
 2. De wenselijkheid en de samenhang van de initiatieven en projecten van andere instellingen beoordelen (Vivaqua, Hydrobru, Leefmilieu Brussel, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BROH) ten aanzien van de gemeentebelangen
 3. Subsidies zoeken

Betreffende de communicatie en de interactie met het publiek

 1. Het college voorstellen:   
 • voor elk project zo goed mogelijk te communiceren
 • in welke mate de burgers of omwonenden erbij betrokken moeten worden (bewustmaking koppelen aan samenwerking)
 1. De beslissingen van het college uitleggen bij de omwonenden
 2. Rekening houden met de plaatselijke ervaring en kennis

Document acties