Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Internationale solidariteit / Kintamb’eau: drinkbaar water beschikbaar maken in een achtergestelde wijk in het zuiden van Kinshasa (Democratische Republiek Congo)

Kintamb’eau: drinkbaar water beschikbaar maken in een achtergestelde wijk in het zuiden van Kinshasa (Democratische Republiek Congo)

  1. Wat is het project Kintamb'eau?

In 2016 heeft de dienst Milieu het project Kintamb’eau (samentrekking van de gemeente Kintambo en 'eau') gelanceerd om drinkbaar water via waterpunten beschikbaar te maken. De doelstelling was de toegang tot water verbeteren in een achtergestelde wijk van de gemeente Kintambo, in Kinshasa, in de Democratische Republiek Congo.

  1. Waarom heeft de gemeente Ukkel dit project gekozen?

Sinds 2009 is er een samenwerking tussen de gemeentes Ukkel en Kintambo in het kader van de gemeentelijke internationale samenwerking rond de domeinen Burgerlijke Stand en Bevolking. Deze samenwerking ligt eveneens in de lijn van de internationale samenwerking van de Lokale Agenda 21 van de gemeente Ukkel.

In 2015 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een internationaal solidariteitsfonds gelanceerd in het kader van de ordonnantie inzake het waterbeleid, beheerd door Vivaqua en Leefmilieu Brussel. De gemeente Ukkel was de laureaat van de eerste oproep tot projecten "ontwikkelingshulp op het vlak van water" van dit fonds. Dit wordt gefinancierd door een afhouding van een bedrag per m³ verbruikt drinkwater, gefactureerd aan Brussel, met de bedoeling de toegang tot drinkwater op een andere plaats in de wereld te ontwikkelen.

De achtergestelde wijk Lubudi-Luka ligt in het zuiden van Kintambo, tussen twee rivieren, en telt ± 15.500 inwoners - waarvan veel vrouwen en kinderen - die elke dag met een watertekort te maken krijgen. Vrouwen, jonge meisjes en kinderen worden vaak ingezet als waterdragers die elke dag aanzienlijke inspanningen moeten leveren om water te halen en dit heeft alarmerende gevolgen op sociaal vlak (school verlaten, sociale drama's) en voor de gezondheid (ziektes). Dit wordt nog versterkt door het feit dat drinkwater vaak enkel 's nachts correct loopt, met gevolgen voor de schooltijd en de veiligheid van de waterdragers. Het project Kintamb-eau wil een antwoord bieden op deze problematiek en de levenskwaliteit verbeteren van de inwoners van Lubudi-Luka.

  1. Hoe werkt het project uitgewerkt?

De gemeente Ukkel wou een technisch performant systeem uitwerken en via een overeenkomst een samenwerking bekomen met de lokale actoren:

  • Het gemeentebestuur van Kintambo, via de burgemeester, de technische diensten en het lokaal wijkcomité staan garant voor de goede uitvoering van het project.
  • REGIDESO (de lokale equivalent van Vivaqua) is belast met het technische aspect van het project, de nodige werken en de inrichting van de infrastructuur.
  • Een lokale vereniging zorgt ervoor dat de inwoners in het project betrokken worden en zorgt voor aanwerving, opleiding en toezicht op de waterpunten en organiseert communicatie- en sensibiliseringscampagnes.

Er was een aanzienlijke voorbereiding voor dit project nodig, o.m.: onderhandeling over de rol van elke partner, het tracé van het nieuwe drinkwaternet en de plaatsing van waterpunten, identificatie van technische beperkingen van het project en zoektocht naar oplossingen, de cartografie van de wijk, infosessies met de inwoners van de wijk, ontwikkeling van een transparantie opvolging van het verbruik en de verkoop van water.

Er gaat ook een bijzondere aandacht uit naar de aanwerving van wijkinwoners voor de werken, met gebruik van materialen van ondernemingen uit de wijk zelf, een democratische forfaitaire prijs voor het waterverbruik, een correcte vergoeding voor de handelaars in waterpunten, aanwerving en opleiding van deze handelaars onder de wijkinwoners, en aandacht voor gender en vrouwenrechten.

 

  1. Wat zijn de concrete verwezenlijkingen?

Er werd 1.040 m aan leidingen geplaatst in sleuven, er werden 4 kamers gebouwd om de druk te regelen en 3 waterpunten geïnstalleerd. Deze waterpunten beschikken over een teller voor de facturering, 4 kranen, twee opvangschelpen om water dat overloopt bij het vullen van bidons op te vangen, en kijkputten om te controleren op stilstaand water (een bron van ziektes).

Er werden talrijke problemen overwonnen: stijging van het grondwater, ondergronds afval, rivier passeren, … Ukkelse ambtenaren hebben de plaatsen bezocht om de goede technische uitvoering van het project te kunnen garanderen.

Er werden verschillende handelaars in waterpunten - de meerderheid vrouwen - opgeleid in het goede gebruik hiervan, de berekening van het verbruik, de boekhouding en kleine onderhoudswerken om op die manier een permanente toegang tot het water te verzekeren. De lokale vereniging stelt bidons ter beschikking van de inwoners via een waarborgsysteem. Het lokale comité zorgt, voor rekening van het bestuur van Kintambo en de gemeente Ukkel, voor een transparant en billijk financieel beheer. Er gaat een bijzondere aandacht uit naar de opsporing van eventuele lekken in het netwerk zodat deze snel hersteld kunnen worden.

  1. En daarna?

Een eerste evaluatie heeft bevestigd dat de lokale bevolking tevreden is. De doelstellingen autonomie en bestendigheid van het project werden gerealiseerd. Lokale partners melden dat er minder ziektes zijn (malaria, buiktyfus) en er nieuwe economische activiteiten ontstaan.

In samenwerking met de lokale partners zal nog bestudeerd worden om het gepast is om nog bijkomende waterpunten te voorzien.

 

Document acties