Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Gemeentesecretariaat / Afsluiten van overheidsopdrachten voor werken - Gemeenteraad van 25 april 2019

Afsluiten van overheidsopdrachten voor werken - Gemeenteraad van 25 april 2019

Afsluiten van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.- Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Uitgaven gewone dienst/ Gesloten raamovereenkomst.- Delegatie van bevoegdheden.

 

De Raad,

Aangezien artikel 234, § 1 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad de procedure kiest volgens dewelke de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten worden gegund en de voorwaarden ervan vaststelt;

Aangezien de gemeenteraad krachtens artikel 234, § 4 de in de eerste paragraaf bedoelde bevoegdheid kan overdragen aan de Gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar, voor de uitgaven die vallen onder de gewone begroting en voor zover het betrekking heeft op overheidsopdrachten bedoeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (opdrachten van een beperkte waarde - aanvaarde factuur van max. € 30.000 excl. btw);

Aangezien de gemeenteraad krachtens artikel 234, § 5 de in de eerste paragraaf bedoelde bevoegdheid kan overdragen aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar, voor de opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst en voor zover het betrekking heeft op overheidsopdrachten bedoeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (opdrachten van een beperkte waarde - aanvaarde factuur van max. € 30.000 excl. btw);

Aangezien de delegatie aan de bij naam aangewezen ambtenaren tot doel heeft om de procedures inzake overheidsopdrachten van beperkte waarde te versoepelen en de Directeurs van departementen van ons bestuur te responsabiliseren teneinde over te gaan tot de vastleggingen van de kredieten, de bestelbonnen op te maken en te verzenden;

Aangezien dat een Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018 de artikelen 57 en 60 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit in deze zin heeft aangepast; 

Gelet op de noodzaak om een zekere soepelheid te worden voorzien voor de overheidsopdrachten van beperkte omvang van de gewone dienst en de opdrachten van beperkte omvang op grond van een gesloten raamovereenkomst;

Aangezien de voorgestelde delegatie hier gepast aan voldoet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikels 234 en volgende;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren,

Beslist :

- zijn bevoegdheden om de plaatsingsprocedure van overheidsopdrachten en de voorwaarden ervan vast te leggen over te dragen aan de bij naam aangewezen ambtenaren, voor zover het overheidsopdrachten betreft vermeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (opdrachten van een beperkte waarde - aanvaarde factuur van max. € 30.000 excl. btw) en dat de uitgaven vallen onder de gewone begroting;

- dezelfde bevoegdheden over te dragen aan de bij naam aangewezen ambtenaren voor de opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst, voor zover het overheidsopdrachten betreft vermeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (opdrachten van een beperkte waarde - aanvaarde factuur van max. € 30.000 excl. btw);

- de delegatie zal gelden voor de huidige legislatuur;

- de delegatie wordt beperkt tot een bedrag van 10.000 € (excl. BTW);

- de delegatie zal het voorwerp uitmaken van publicatie.

- de bij naam aangewezen ambtenaren zijn :

 - Mevr. Laurence VAINSEL, Gemeentesecretaris;

 - M. Thierry BRUIER-DESMETH, Adjunct-Gemeentesecretaris, Departement Algemene zaken;

 - M. Christian VAN DER HASSELT, Directeur Departement Burgerlijke stand;

 - Mevr. Frédérique MEURIS-DESMET, Directeur Departement Sociale en economische zaken;

 - M. Patrick DE NUTTE, Directeur Departement Culturele en recreatieve zaken;

 - M. Philippe WARGNIES, Directeur Departement Educatieve zaken;

 - M. Didier HEYMANS, Directeur Departement Ruimtelijke ordening en grondbeleid;

 - Mevr. Nathalie FORTON, Verantwoordelijke bestellingen Departement Financiën;

 - Mevr. Sylvie DUEZ, Directeur Departement Human ressources;

 - M. Aron MISRA, Directeur Departement Facility management.

De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.

Document acties