Facebook

Contacteer de gemeentediensten

On-line
afspraak maken
met de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Lisez le Wolvendael en ligne

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Stedenbouw / Overlegcommissie

Overlegcommissie

Hoe gebeurt het?

De Overlegcommissie wordt voorgezeten door Schepen van Stedenbouw Jonathan Biermann en is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur, het Gewestelijk Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. De commissie brengt een advies uit over alle belangrijke stedenbouwkundige projecten.

Als er een openbaar onderzoek voor een project wordt georganiseerd, wordt dit aangekondigd door rode affiches die vlakbij de plaats van het project worden aangebracht. Tijdens de periode van dit onderzoek kunt u vragen om gehoord te worden door de Overlegcommissie. De adviezen van deze commissie en de agenda's kunnen geraadpleegd worden op deze website.

Het advies van de Overlegcommissie dient ter ondersteuning van het College van Burgemeester en Schepenen en de gewestelijke overheden die beslissingen moeten nemen betreffende de afgifte van bouw- en milieuvergunningen.

Het advies van de Commissie moet steeds met redenen omkleed worden (overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften) maar is slechts raadgevend en moet afgezonderd beschouwd worden van de eindbeslissing die de betrokken uitvoerende overheid (gemeentelijk of gewestelijk) zal nemen. Dit advies gaat meestal deze beslissing vooraf.
Het principe van een overlegprocedure, zoals door de wet bepaald, is volmaakt democratisch.
De Overlegcommissie moet vooral een gehoor- en dialoogplaats zijn. Haar doelstelling is om na grondig overleg een beslissing te nemen (afgezien van de tegenstellingen tussen persoonlijke belangen) met respect voor het algemeen belang (waarvoor de leden van de Commissie borg staan).

Na de Overlegcommissie?

Wanneer een advies werd uitgebracht door de Overlegcommissie over een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, is de procedure van het dossier nog niet afgesloten.
Het advies van de Commissie is slechts consultatief : het is aan de Executieve (meestal het Schepencollege - sommige vergunningen worden door de gewestelijke Regering afgeleverd voor projecten van algemeen nut) om te beslissen of de gevraagde vergunning afgeleverd kan worden.
Het College alleen mag echter niet altijd de beslissing nemen. Indien de aanvraag tot vergunning niet in een BBP (Bijzonder Bestemmingsplan) past of indien deze aanvraag afwijkt van een stedenbouwkundig verordening, moet het College de vertegenwoordiger van de gewestelijke Regering ("de afgevaardigde ambtenaar") raadplegen of een afwijking toegestaan krijgen vanwege deze vertegenwoordiger. Het advies van deze laatste wordt "conform" verklaard en is dus dwingend. Het kan echter gebeuren dat het verschilt van het advies van de Commissie of van het advies van het College (vb. door het opleggen van bijkomende voorwaarden of door een tegenstrijdig advies).
Wanneer de beslissing genomen wordt (al dan niet met na te leven voorwaarden), zou het kunnen dat beroepen ingediend worden.
Het eerste type van beroep is het "administratieve beroep", dat door de aanvrager van de vergunning ingediend kan worden als hij een weigering of één van de hem opgelegde voorwaarden betwist. Twee niveaus van beroep zijn door de wet voorzien. Dit kan leiden tot het amenderen van de beslissing.
Een tweede type is het juridische beroep bij de Raad van State, dat zowel door de aanvrager als door omwonenden ingediend kan worden. Dit kan leiden tot de schorsing of de nietigverklaring van de beslissing.
Het onderzoek van sommige dossiers kan daarom lang duren nadat de aanvraag aan een openbaar onderzoek onderworpen wordt. Het is ook de reden waarom ook kan het advies, dat door de Commissie aan het einde van haar vergadering bekend gemaakt wordt, kan afwijken van het laatste advies, ook al prefigureert het advies van de commissie meestal het advies van de beslissende macht.

 

Document acties