Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Parkeren

Dienst Parking

Het Gemeentelijk Parkeeractieplan

In sommige wijken wordt de mobiliteit bemoeilijkt doordat het er moeilijk is een parkeerplaats te vinden. Dit komt door het steeds stijgend aantal voertuigen maar ook door langparkerende auto's die heel wat hinder veroorzaken voor buurtbewoners. Zij ondervinden immers steeds meer moeilijkheden om een plaats dicht bij huis te vinden. Ook de klanten in de winkelbuurten die een parkeerplaats voor een korte duur zoeken, gedurende de tijd van hun boodschappen, vinden moeilijk een plaatsje.

Parkeren is een van de grootste uitdagingen geworden voor de Ukkelse mobiliteit. Daarom hebben wij een Gemeentelijk Parkeeractieplan opgesteld waarin de sectoren staan waar een retributieverordening geldt op het parkeren van voertuigen op de openbare weg en op de openbare ruimte. Het plan heeft een dubbele doelstelling: de handel ondersteunen en het gemakkelijker maken parkeerplaatsen te vinden in woonbuurten.

Het plan is opgesteld op basis van de ervaring van de gemeentediensten, van de expertise van een studiebureau en vooral op basis van alle opmerkingen die van 1 maart tot 30 april 2016 door de burgers, wijkverenigingen en de handelaarsverenigingen en alle andere soorten weggebruikers zijn overgemaakt tijdens het openbaar onderzoek.

Om zo goed mogelijk met de gepaste maatregelen te beantwoorden aan de werkelijke noden van de wijken zal slechts 50% van de parkeerplaatsen op het gemeentelijke grondgebied gereglementeerd worden. Wij wilden immers geen regelgeving voor plaatsen waar dat niet nodig is.

Het plan leeft tevens de harmoniseringsmaatregelen na die het gewest heeft ingevoerd in het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan.

Ons parkeerbeleid wil niet alleen een openbare ruimte garanderen die voor iedereen toegankelijk is, maar wil de Ukkelaars en de handelaars in de gereglementeerde zones ook de mogelijkheid bieden te beschikken over een bewonerskaart, een bezoekerskaart of een professionele kaart zodat zij hun voertuig kunnen parkeren dicht bij huis of dicht bij hun werkplaats.

De nieuwe retributieverordening is aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 27 september 2018 en bepaalt dat de gereglementeerde zones door beëdigde ambtenaren worden gecontroleerd van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 u. De nieuwe bepalingen van deze verordening worden van kracht op 8 oktober 2018.

Plan van de gereglementeerde sectoren (Fase 1)

Plan

 

 

De retributieverordening

De retributieverordening (PDF) op het parkeren van voertuigen op de openbare weg en de openbare ruimte is door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 28 oktober 2021.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De gereglementeerde zones, tarieven en tijdstippen

Het eerste kwartier gratis: te krijgen door aan een automaat niet meer dan een ticket te nemen per periode van 4.30 u. (halve dag), geldig tussen 9 u. en 13.30 en/of tussen 13.30 en 18 u. Het moet leesbaar en zichtbaar achter de voorruit gelegd worden.

Blauwe zones: de blauwe parkeerschijf moet gebruikt worden van maandag tot zaterdag van 9 u. tot 18 u. (behalve als de signalisatie andere bepalingen oplegt). Er mag gratis maar gedurende maximaal twee opeenvolgende uren geparkeerd worden. Wie beschikt over een bewonerskaart, een bezoekerskaart of een professionele kaart mag voor onbeperkte duur parkeren (alleen geldig in de gereglementeerde sector waarvoor de kaart is uitgereikt).

Groene zones: er moet een ticket gekocht worden aan een automaat, van maandag tot zaterdag van 9 u. tot 18 u. (behalve als de opschriften op de automaten andere bepalingen opleggen). Wie beschikt over een bewonerskaart, een bezoekerskaart of een professionele kaart mag gratis parkeren (alleen geldig in de gereglementeerde sector waarvoor de kaart is uitgereikt). De parkeerduur is onbeperkt.

Tarief:

 • € 0,50 voor ½ uur
 • € 1 voor een uur
 • € 3 voor 2 uur
 • Voorbij de 2 uur wordt elk bijkomend uur aangerekend aan € 1,50.

Rode zones: er moet een ticket gekocht worden aan een automaat, van maandag tot zaterdag van 9 u. tot 18 u. (behalve als de opschriften op de automaten andere bepalingen opleggen). Betalende zone voor iedereen. De parkeerduur is beperkt tot maximaal 2 uur.

Tarief:

 • € 0,50 voor het eerste halfuur
 • € 2 voor een uur
 • € 5 voor 2 uur

De retributie voor elk voertuig in overtreding in de rode zone bedraagt € 25 per halve dag.

Zone gereserveerde parkeerplaatsen voor carsharing: de parkeertijd in dit type zone is onbeperkt voor voertuigen met een vrijstellingskaart «deelauto».

De retributie voor elk voertuig in overtreding in de zone met gereserveerde parkeerplaatsen bedraagt € 25 per halve dag.

Leveringszone: de parkeertijd is toegelaten overeenkomstig de verkeersborden die de duur van het gereglementeerd parkeren aangeven voor voertuigen tijdens het laden en lossen, bij het stilstaan als er vastgesteld kan worden dat uit het voertuig geladen en gelost wordt of als er personen in- of uitstappen.
De retributie voor elk voertuig in overtreding in de leveringszone bedraagt € 100 per halve dag.

Zone voor elektrisch laden: het is toegestaan er gratis een elektrisch voertuig te parkeren, voor zover de gebruiker van dit voertuig verbonden is en hij zijn voertuig op het elektrisch oplaadstation aansluit.
De retributie voor elk voertuig in overtreding in de zone voor elektrisch laden bedraagt € 50 per halve dag.

Zone Kiss & Ride: voertuigen mogen er gratis stilstaan tijdens de duur
aangeduid op het hiertoe voorziene verkeersbord.
Buiten de periode waarin de zone gebruikt wordt als Kiss & Ride zijn de parkeerregels van de gereglementeerde zone van toepassing waarin deze zone zich bevindt (rode, groene of blauwe zone).
De retributie voor elk voertuig in overtreding in de zone Kiss & Ride bedraagt € 100 per halve dag.

Zone autocar Drop & Ride: voertuigen mogen er gratis stilstaan tijdens de duur aangeduid op het hiertoe voorziene verkeersbord.
De retributie voor elk voertuig in overtreding in de zone Drop & Ride bedraagt € 50 per halve dag.

Zone autocar Sleep & Ride: autocars mogen er gratis en onbeperkt stilstaan, overeenkomstig het hiertoe voorziene verkeersbord.

BELANGRIJK!

In elk van deze zones moet het ticket, de kaart of de schijf zichtbaar en leesbaar achter de binnenzijde van de voorruit van het geparkeerde voertuig gelegd worden. Als dat niet het geval is, wordt ervan uitgegaan dat u hebt gekozen voor het tarief voor langparkeren wat overeenkomt met een halvedagtarief van € 25 per periode van 4.30 u (van 9 tot 13.30 u. en van 13.30 tot 18 uur).

Als de automaat defect is, moet u uw parkeerschijf gebruiken (max. 2 uur).

Betaal de parking met uw smartphone

Met de app Yellowbrick biedt de gemeente Ukkel u een nieuwe mogelijkheid om de parking te betalen met uw smartphone, zonder dat u geld moet uit uw zakken halen en zonder dat u tot aan de automaat moet lopen. Lees meer...

De bewonerskaart

Bewonerskaart

Elke gebruiker van een voertuig, ingeschreven in het bevolkingsregister of het wachtregister van de gemeente Ukkel en elke persoon die beschikt over een tweede verblijf (identiteitskaart, inkohiering op de taks van tweede verlijven) in de gemeente Ukkel en verblijvend in een zone waar het parkeren gereglementeerd is, kan een bewonerskaart verkrijgen voor een voertuig dat op zijn naam in België is ingeschreven of waarvan hij aantoont er de bestendige gebruiker van te zijn.

Te leveren documenten:

 • Kopie van beide zijden van de identiteitskaart;
 • Kopie van het inschrijvingsbewijs, opgesteld op naam van de aanvrager (kopie van beide zijden van deel 1 voor het nieuwe model);
 • Bijkomende documenten indien nodig:
  • Indien het voertuig op naam van de werkgever staat = werkgeversattest dat aantoont dat de aanvrager er de bestendige gebruiker van is.
  • Indien het een leasingvoertuig is = kopie van het leasingcontract of attest dat het verband aantoont tussen de leasingmaatschappij en de onderneming die de aanvrager tewerkstelt. 
  • Indien het voertuig op naam van een onderneming staat = statuut van de onderneming of uittreksel uit het Belgisch Staatsblad indien de eigenaar van het voertuig de zaakvoerder of bestuurder van de onderneming is.
  • Indien het voertuig eigendom is van een derde = kopie van de verzekeringspolis waarin de aanvrager vermeld staat als hoofdbestuurder of als tweede bestuurder.

BELANGRIJK!

Lees deze informatie voordat u uw bewonerskaart aanvraagt.

 • De parkeerkaart wordt opgesteld op naam van de aanvrager en wordt gecontroleerd door middel van een elektronisch controlesysteem (virtuele kaart) op basis van de nummerplaat van het voertuig dat in onze gegevensbank wordt opgenomen. Dit houdt in dat u geen vignet ontvangt om achter de voorruit van uw voertuig te plaatsen.
 • De kaarten treden pas in voege nadat de vereiste documenten zijn nageken en het vereiste bedrag is betaald op de rekening van de dienst Parkeren: BE87 0910 1976 5494.
 • De dienst Parkeren stelt de aanvragers in kennis van de aanvaarding of weigering van hun aanvraag, alsook van de datum vanaf wanneer de houders van deze kaart hun voertuig mogen parkeren binnen de grenzen van de sector die ze hebben aangevraagd.
 • Elk gezin kan ten hoogste 2 parkeerkaarten verkrijgen.
 • De parkeerkaart is alleen geldig in de groene zone en/of de blauwe zone in de parkeersector waarvoor ze is afgeleverd.
 • Zolang de vrijstellingskaart niet toegekend is, mag de gebruiker zich niet beroepen op enig eraan verbonden recht. De kaart is naar keuze van de aanvrager 1 of 2 jaar geldig en kan op aanvraag vernieuwd worden na het verstrijken van de geldigheidsduur.
 • De kaart die tijdens een eerste aanvraag wordt toegekend, alsook de kaart waarvan de vernieuwing is aangevraagd nadat de geldigheidstermijn is verstreken, wordt pas geldig vanaf de dag volgend op de aflevering.
 • In geval van tijdelijke verandering van voertuig kan een tijdelijke kaart aangevraagd worden bij de dienst Parking, vanaf de eerste dag na de ontvangst van het vervangingsvoertuig, met voorlegging van het inschrijvingsbewijs. De tijdelijke kaart is gratis.
 • Retributies die afgeleverd zijn in geval van het niet naleven van deze verplichtingen kunnen niet vernietigd worden.
Hoe deze kaart verkrijgen?

Tarief:

 • 1e kaart: € 10 per jaar of € 20 voor twee jaar
 • 2 kaart: € 50 per jaar of € 100 voor twee jaar
 • 3e kaart: € 250 voor 12 maanden (de kaart wordt enkel uitgereikt indien de aanvrager voldoet aan de toekenningsvoorwaarden). Aanvraagformulier (PDF)
 • Kaart voor tweede verblijf: € 250 voor twaalf maanden

Bezoekerskaart

De bezoekerskaart is bedoeld voor automobilisten die een Ukkels gezin willen bezoekn dat verblijft in een sector waar het parkeren gereglementeerd is.

Deze kaart kan alleen verkregen worden door iemand die is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Ukkel en gedomicilieerd is in een sector waar het parkeren van voertuigen is gereglementeerd.

Aan elk gezin kan slechts een bezoekerskaart uitgereikt worden.

Voor te leggen document: kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de aanvrager.

BELANGRIJK!

 • De bezoekerskaart is geldig in de parkeersector waarvoor ze is uitgereikt en uitsluitend in de blauwe en groene zones.
 • Ten minste 20 x ½ dag per jaar en maximaal 100 x ½ dag per jaar
Hoe deze kaart verkrijgen?

Tarief: € 2,50 per halve dag met een minimum van € 50 per jaar en een maximum van € 250 per jaar.

De professionele kaarten

De professionele kaart

Dit kaarttype is bedoeld voor ondernemingen en zelfstandigen, onderwijsinstellingen en de politiezone, zoals bepaald in art. 3, 6-7 en 27 van de retributieverordening, die hun activiteit uitoefenenn in een gereglementeerde sector.

Voor te leggen documenten:

 • Het ingevulde en door de werkgever of zijn gemachtigde ondertekende aanvraagformulier voor een parkeerkaart;
 • Een bijgewerkte lijst met alle werknemers, goedgekeurd door het sociaal bureau;
 • Een attest waaruit blijkt dat de professionele activiteit in de gereglementeerde sector(en) wordt uitgeoefend (statuten, huurcontract, ...);
 • Eventueel de volgende bijkomende documenten:
  • Indien het voertuig op naam van de werkgever staat = werkgeversattest dat aantoont dat de aanvrager er de bestendige gebruiker van is
  • Indien het een leasingvoertuig is = kopie van het leasingcontract of attest dat het verband aantoont tussen de leasingmaatschappij en de onderneming die de aanvrager tewerkstelt
  • Indien het voertuig op naam van een onderneming staat = statuut van de onderneming of uittreksel uit het Belgisch Staatsblad indien de eigenaar van het voertuig de zaakvoerder of bestuurder van de onderneming is
  • Indien het voertuig eigendom is van een derde = kopie van de verzekeringspolis waarin de aanvrager vermeld staat als hoofdbestuurder of als tweede bestuurder

De werkgever kan een maximaal aantal kaarten aanvragen dat overeenkomt met het aantal werknemers die niet beschikken over een werknemerskaart.

BELANGRIJK!

Zeker lezen voordat u uw professionele kaart aanvraagt.

Voorwaarden:

 • Bij de aanvraag moet een school- of bedrijfsvervoerplan gevoegd worden of een gelijkwaardig goedgekeurd plan (formulier in PDF).
 • De parkeerkaart is alleen geldig in de groene en/of blauwe zone in de parkeersector waarvoor ze is uitgereikt, uitgezonderd de bijzondere voorwaarden opgenomen voor leden van onderwijsinstellingen en van de politiezone. De kaart geeft nooit toelating tot het gebruik van parkeerplaatsen voor laden en lossen.
 • Zo lang de professionele kaart niet is uitgereikt, kan een gebruiker geen aanspraak maken op rechten eraan verbonden.
 • Er wordt geen enkele kaart uitgereikt zolang de aanvrager nog taksen of parkeerretributies verschuldigd is.
 • De dienst Parking meldt de aanvragers of hun aanvraag al dan niet aanvaard wordt en de datum vanaf wanneer de houders van deze kaart hun voertuig binnen de grenzen van de sector die ze hebben aangevraagd, mogen parkeren.
 • De werkgeverd bepaalt zelf hoe hij de abonnementen onder zijn personeel verdeelt. Hij duidt een verantwoordelijke aan om de kaarten aan te vragen en op te halen.

Hoe verkrijgen?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de fotokopieën van de gevraagde documenten per e-mail naar parkeerkaarten@ukkel.brussels of per post naar de dienst Parking, Jean Vander Elstplein 29, 1180 Brussel.

Tarief:
 • Kaart voor ondernemingen en zelfstandigen
  • € 200/jaar voor elk van de eerste vijf kaarten
  • € 300/jaar voor de zesde tot de twintigste kaart
  • € 800/jaar voor elke bijkomende kaart
 • Kaart voor onderwijsinstellingen
  • € 200 per jaar en per sector
 • Kaart voor de politiezone
  • € 200 per jaar en per sector

De kaart "automobielsector"

De kaart "automobielsector" is bestemd voor autobedrijven, uitsluitend voor het/de voertuig(en) van hun klanten.

Ze kan alleen verkregen worden door het autobedrijf met hoofdzetel of uitbatingszetel in de gemeente Ukkel in een sector waar het parkeren van voertuigen gereglementeerd is en waarvan de hoofdactiviteit binnen de automobielsector valt.

Er mogen slechts vijf vrijstellingskaarten "automobielsector" gelijktijdig per onderneming en per periode van 4 uur en 30 minuten gebruikt worden, hetzij vanaf 9.00 uur, hetzij vanaf 13.30 uur.

De aanvraag voor (een) vrijstellingskaart(en) wordt ingediend door de onderneming. Ze duidt een enkele verantwoordelijke aan om de kaarten bij de gemeente af te halen.

Te bezorgen documenten: het aanvraagformulier, vervolledigd en ondertekend door de persoon die door de onderneming gemachtigd is, en het attest om de activiteit in de gereglementeerde sector aan te tonen (statuten, handelshuurovereenkomst, enz.).

BELANGRIJK!

 • De kaart "automobielsector" is geldig binnen de grenzen van de parkeersector die eraan toegewezen is en enkel in de blauwe en groene zones.
 • Minimum 300 x ½ dag/trimester - Maximum 600 x ½ dag/trimester.

Hoe deze kaart verkrijgen?

Tarief:

 • € 5,00/halve dag, hetzij minimum € 1.500/trimester of maximum € 3.000/trimester.

Parkeerkaarten met gewestelijke geldigheid

De kaarten voor verstrekkers van dringende medische hulp en voor medische zorgverleners aan huis, de kaarten voor deelauto's en de professionele kaart (zoals bepaald in art. 84, 1, 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013) worden uitgereikt door het Gewestelijk Parkeeragentschap.

Gewestelijk Parkeeragentschap

Gasthuisstraat 31
1000 Brussel

Tel.: 02/563.39.00
info@parkingbrussels.irisnet.be
www.parking-brussels.be

Kaart voor gehandicapten

De Europese parkeerkaart voor gehandicapten, uitgereikt door een erkende instelling, doet dienst als parkeerkaart. De kaart is strikt persoonlijk. De kaart mag alleen gebruikt worden als de houder in het geparkeerde voertuig wordt vervoerd of als de houder zelf het voertuig bestuurt. Deze persoon dient de officiële kaart achter de voorruit van het voertuig te plaatsen op zodanige wijze dat het pictogram en de vervaldatum duidelijk leesbaar zijn voor controledoeleinden.    

Mindervaliden kunnen met hun Europese parkeerkaart gratis parkeren in alle zones, zonder tijdsbeperking.

Openingsuren van de dienst Parking

Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 15 u.

Klachten

Klachten worden per brief ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Jean Vander Elstplein 29 te 1180 Ukkel, binnen de 10 kalenderdagen na het afleveren van de retributie. De klacht moet gemotiveerd zijn en schort de betaling van de retributie niet op. Bij gebrek hieraan wordt de retributie geacht onbetwist en opeisbaar te zijn.

Klachten worden geenszins aan het loket of per telefoon behandeld.

 

Document acties