Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Werken / Brochure21

Brochure21

 

Lichtplan van de Gemeente Ukkel

 

De wegenstructuur

De kruispunten


De verlichting van kruispunten wordt traditioneel toegepast om een probleemgebied te beheren. Bij de vormgeving van een kruispunt wordt rekening gehouden met verschillende parameters zoals de afmetingen en de vorm van de huizenblokken, het tracé en de breedte van de wegen en het materiaal voor signalisatie en bebakening.

Het is ondenkbaar om de verkeersmoeilijkheden op te lossen door de zichtbaarheid van de automobilisten te verbeteren door enkel een aangepaste verlichting. De studie van een geschikte verlichting, gekoppeld aan een stedelijke herordening, kan de veiligheid op de kruispunten verhogen. Sinds enkele jaren ontwikkelt de gemeente Ukkel een veiligheidspolitiek waarbij verhoogde kruispunten aangelegd worden. Wij stellen voor om de kruispunten te bestuderen op basis van verschillende criteria zoals de mate van gebruik, de lokalisatie, de zichtbaarheid en de aanwezigheid van voetgangersdoorgangen.

Momenteel zijn de wegen verlicht door middel van unilateraal ingeplante verlichtingstoestellen. De trottoirs zijn slechts langs één kant verlicht. De kruispunten zijn onvoldoende verlicht. Wij stellen voor de kruispunten te verlichten, ofwel door een contrast te creëren met de aanpalende straten door de lichtintensiteit van de lampen te versterken, ofwel door de hoogte van de lichtpunten te vergroten. De studies van de kruispunten op basis van « typeprofielen » maakt het mogelijk de kruispunten op te delen in categorieën volgens hun zichtbaarheid, lichtintensiteit en de hoogte van de lichtpunten.

 

 

Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met het feit dat niet alle kruispunttypes vertegenwoordigd zijn. Wij hebben de kruispunten van de Ukkelse woonwijken in drie grote categorieën gerangschikt:

In de eerste categorie:
De kruispunten in woonwijken met een bijzonder lage woondichtheid met een unilaterale inplanting van de verlichting. De keuze voor de inplanting kan bepaald worden door het beschikbare budget; de unilaterale inplanting is de minst dure oplossing. De gelijkvormigheid van een unilaterale weg kan gerealiseerd worden door de tussenafstand te beperken en de lichtsterkte en hoogte van de verlichtingstoestellen te vergroten. Voor de uniformiteit van een bilaterale weg stellen we voor om de tussenafstand van de lichtapparaten en hun hoogte te vergroten. Een optimale verlichting, gekoppeld aan een herordening van de kruispunten, is noodzakelijk om het aantal ongevallen in deze wijken naar beneden te halen.

In de tweede categorie :
De kruispunten in woonwijken met een gemiddelde woondichtheid. De wegen zijn gekenmerkt door een afstand van ongeveer 5 meter, door de aanwezigheid van tuintjes of parkeerzones aan de voorzijde van de huizen en soms door de aanwezigheid van bomen. Deze wegen zijn mogelijk verlicht door unilateraal geplaatste verlichtingstoestellen. Bilateraal geplaatste verlichtingstoestellen zorgen voor een uniforme verlichting van de wegen en trottoirs en vermijden schemerzones op de trottoirs.

De verlichting van de kruispunten zal versterkt worden en zal op die manier de zichtbaarheid vergroten. De voetgangersdoorgangen zullen eveneens verlicht worden.

In de derde categorie
De kruispunten in woonwijken met een grote woondichtheid. Wij stellen een hoogte van de lichtpunten voor tussen 5 en 5,5 meter. Het kruispunt zal verlicht worden met verlichtingselementen met een hoogte en lichtsterkte die groter is dan die van de aanpalende straten, zonder lichthinder te veroorzaken in de huizen. De aangebrachte voorziening zal ook het voetgangerspad verlichten en dankzij een grotere zichtbaarheid zal de kans op ongevallen verkleinen.

kruispuntNr 1 en 2 :
categorie nr 1
Kruispunt nr 1, Unilaterale inplanting van de verlichtings-toestellen
Kruispunt nr 2, Bilaterale inplanting van de verlichtings-toestellen

Nr3 :
categorie nr2
Bilaterale inplanting van de verlichtings- toestellen

Nr4 : categorie nr3
Bilaterale inplanting van de verlichtings- toestellen

 

Document acties