Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Stedenbouw / SOS bomen

SOS bomen

Het Gemeentebestuur ontvangt vaak brieven van burgers die er verontwaardigd over zijn dat bepaalde bomen geveld werden. Deze reacties zijn te begrijpen door de waarde die – terecht – gehecht wordt aan de aanwezigheid van bomen in de stad.

  • Bomen in een stedelijke omgeving hebben namelijk talrijke voordelen:
  • Zuivering van de verontreinigde lucht;
  • Bescherming en regeneratie van de grond;
  • Verfraaiing van het stedelijk landschap en binnenterreinen van huizenblokken;
  • Vermindering van de visuele hinder en de geluidshinder,
  • Bomen herinneren aan de kringloop van de jaargetijden;
  • Bomen zijn een inspiratiebron voor artistieke creativiteit;
  • Bomen zijn een symbool voor leven, groei, geestelijke verheffing, ...

Een belangrijke verduidelijking is echter noodzakelijk:
boom

"Bomen" en "struiken"

In de omgangstaal is dit onderscheid subjectief maar volgens de wet is er wel degelijk een essentieel verschil.
Voor het vellen van als struik beschouwde beplantingen is geen vergunning vereist; iedereen is vrij om wat hij nodig acht om te hakken. Slechts de hoogstammige bomen met een bepaalde omvang (minstens 40 cm omtrek en 1,5 m hoog) zijn het voorwerp van een reglementering die hun toekomst controleert.

"Kapvergunning" en "bouwvergunning"

Het vellen van een boom die aan dit criterium beantwoordt, zowel in een particuliere tuin als in de openbare ruimte, wordt door de wet geregeld. Er kunnen zich twee situaties voordoen:

Eerste geval: een boom vellen die niet verbonden is aan een bouwproject.
Het kan over een boom gaan die in slechte gezondheid is en gevaarlijk is geworden of een boom die gewoon te veel plaats inneemt.

In dit geval moet een kapvergunning aangevraagd worden. Deze vergunning kan pas toegekend worden nadat de Gemeentelijke Groendienst (die afhangt van Schepen Eric Sax) de aanvraag heeft geanalyseerd. Een dergelijke aanvraag moet niet onderworpen worden aan een overleg met de buren. Het gebeurt dat de aanvraag worden afgewezen en vaak worden nieuwe beplantingen opgelegd.

Tweede geval: een nieuwe constructie op een boomrijk bouwterrein
Er moet steeds een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend worden (bij de Dienst Stedenbouw van schepen Marc Cools). In bepaalde gevallen (door de wet opgelegd) wordt de aanvraag onderworpen aan een openbaar onderzoek.

De aanvraag wordt bestudeerd door de Dienst Stedenbouw, die steeds de Groendienst raadpleegt i.v.m. het effect van het project op de bestaande vegetatie. Er kunnen voorwaarden opgelegd worden overeenkomstig de wetgeving of de vereisten van een goede aanleg van de plaats (bijvoorbeeld: de bescherming van een bepaalde boom of de bestaande vegetatie op een zorgvuldig gekozen gedeelte van het terrein).

In beide gevallen kan een nieuwe beplanting opgelegd worden (die vanzelfsprekend alleen in het gepaste seizoen uitgevoerd zal worden).

"Bijzondere" bomen

Sommige bomen zijn de moeite waard om te beschermen omwille van hun ouderdom, hoogte, uitzicht of hun zeldzaamheid.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer heeft een uitvoerige inventaris opgestart van de meest opmerkelijke bomen in het Brussels Gewest. De Brusselse Dienst Monumenten en Landschappen heeft in de jaren 90 een inventaris uitgegeven van de vanuit de openbare ruimte zichtbare bomen. Daarin werden een vijftigtal Ukkelse bomen opgenomen.

Conclusie

Elke gevelde boom wekt een begrijpelijke emotie bij de buurtbewoners op. We moeten echter waakzaam zijn maar niet te vlug zeggen dat het een schande is.

Het kan helaas gebeuren dat bomen in strijd met de wet geveld worden, maar in de meeste gevallen is er een vergunning die overeenkomstig de wet werd toegekend. Het is de taak van de overheid om te controleren of eventuele opgelegde nieuwe beplantingen werden aangelegd.

We mogen anderzijds niet vergeten dat bomen in onze stad sterfelijk zijn zoals alle levende wezens en dat het normaal is af en toe bomen te vernieuwen. De bomen op de openbare weg en in openbare parken vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke Wegendienst en de Groendienst (Schepen Marc Cools) of van de gewestelijke diensten voor de openbare ruimten die door het Gewest beheerd worden (bijvoorbeeld: de Churchilllaan).

Document acties