Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Biodiversiteit / Natuurplan Ukkel

Natuurplan Ukkel

Bij besluit van het college van 29 november 2011 heeft de gemeente Ukkel besloten een Natuurplan Ukkel (NPU) op te stellen. Hieronder volgt een snel overzicht van dit plan en een stand van zaken over het werk dat al verzet is om dit plan op te stellen.

Oorsprong

Het opstellen van een Natuurplan Ukkel is een van de doelstellingen (doelstelling J1, actie 67) van de lokale Agenda 21 van de gemeente. Deze agenda bepaalt de doelstellingen en acties die bereikt moeten worden om een duurzamere ontwikkeling na te streven.

Het NPU moet de prioritaire doelstellingen en acties bepalen om het behoud van de biodiversiteit (fauna en flora) in onze gemeente te verzekeren. Het herneemt grotendeels de concepten van een groen en blauw netwerk.

Het Natuurplan is op donderdag 25 februari 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Hiërarchie van de plannen

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het opstellen van een natuurplan op gewestelijk niveau goedgekeurd. Het principe van dit plan en de modaliteiten ervan zijn opgenomen in de ordonnantie betreffende het natuurbehoud (ONB) die in voege is getreden op 5 maart 2012. In de wettelijke planhiërarchie zijn de regels van het gewestelijke natuurplan dwingend voor alle gemeenten.

Aangezien het gewestelijk plan algemene regels en thema's vastlegt voor heel Brussel heeft het gemeentecollege besloten een eigen plan op te stellen. Hierin staan de gedragsregels voor de gemeentediensten op het vlak van het dagelijks beheer van het grondgebied en de activiteiten in het algemeen, en op het vlak van natuur en biodiversiteit in het bijzonder. Het vult het gewestelijk plan op gemeentelijk niveau aan.

Sinds enkele jaren neemt de gemeente overigens het initiatief om geleidelijk beheerplannen op te stellen voor alle groenruimten die het eigendom zijn van de gemeente. Het gaat daarbij om:

  • Parken
  • Bossen
  • Delen van de openbare weg (verkeerseilanden, boomspiegels, bloemperken, …)
  • Sportvelden in de open lucht
  • Begraafplaatsen
  • Terreinen van het gemeentelijke Bedrijf voor Grondbeleid

Hiermee is begonnen met de ruimten waar de problemen het grootst waren, namelijk de begraafplaatsen van Verrewinkel en de Dieweg. Voor de groenruimten van het Avijlplateau wordt een derde beheerplan opgesteld. Andere moeten volgen, overeenkomstig een in het NPU bepaalde volgorde. Dit plan bepaalt de algemene beheerregels en de volgorde waarin deze beheerplannen worden opgesteld. Elk beheerplan bevat gepaste maatregelen voor elke groenruimte, voor de problemen en de bijzonderheden ervan.

Er bestaat dus een duidelijke planhiërarchie, van algemeen tot bijzonder.

Filosofie

In tegenstelling tot de Waalse gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen (Plans Communaux de Développement de la Nature, PCDN), die een wettelijk planologisch werktuig zijn, heeft het NPU geen juridische waarde. Het is een vrijwillig beheermiddel van het gemeentebestuur.

In tegenstelling tot de Waalse PCDN's omvat het dus geen volledige plaatsbeschrijving van de natuur te Ukkel en van de doelstellingen om alles te beheren. Het beoogt de prioritaire lijnen te bepalen waaraan op het vlak van natuur gewerkt moet worden. Deze zijn bepaald volgens de ervaring van de gemeentediensten en van externe partners. Eenmaal deze lijst is opgesteld zal een aantal doelstellingen worden bepaald, die op hun beurt zijn verdeeld in acties.

Volgens het principe van het wiel van Deming, en eenmaal het goedgekeurd is, zal het NPU voortdurend geëvalueerd en zo nodig verbeterd worden. Daaruit zullen aanpassingen volgen, en eventueel nieuw vastgestelde doelstellingen.

De plaatsbeschrijving gebeurt met behulp van de expertise van de gemeentediensten die bij het beheer van het grondgebied en de groenruimten betrokken zijn, in een transversale aanpak. Ze is ook gebaseerd op de expertise van de maatschappij, al dan niet georganiseerd in verenigingen, en van de academische wereld.

De belangrijkste aangekaarte thema's

Het college heeft het principe goedgekeurd van een NPU dat de thema's aankaart die samengevat worden in deze afbeelding:

Het gaat om een voorontwerp. De studiefase van de plaatsbeschrijving moet de prioritaire lijnen verfijnen en aanpassen aan de huidige toestand.

Document acties