Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Biodiversiteit / Het Europees netwerk "Natura 2000" te Ukkel

Het Europees netwerk "Natura 2000" te Ukkel

Voor een concrete aanpak van natuurbescherming

Sinds 2003 hebben talrijke grote privébouwprojecten in onze gemeente een vergunningsaanvraag ingediend. Er wordt hierbij de vraag gesteld of de stedelijke verdichting verenigbaar is met het milieubehoud.

brochure 3 NL.JPGTijdens het onderzoek van deze aanvragen wordt er steeds meer verwezen naar begrippen zoals “groene vermazing” en “zones Natura 2000”. We publiceren daarom een uittreksel uit de 3de brochure “ontdekkingswandeling” van het Schepenambt van Stedenbouw en Milieu, waarin u hierover meer informatie kunt vinden.

De biodiversiteit is een van de voornaamste rijkdommen van onze planeet. Deze diversiteit wordt echter bedreigd door de menselijke activiteiten. De populatie van bijna de helft van de gekende levende wezens neemt af en een groot aantal is de voorbije 50 jaar al uitgestorven.

In 1992 hebben de Verenigde Naties een wereldtop in Rio de Janeiro georganiseerd waar het biodiversiteitsverdrag werd ondertekend (nu bekrachtigd door 150 staten). Het doel ervan was het behoud van de biodiversiteit, haar duurzaam gebruik en de billijke verdeling van de eruit voortvloeiende rijkdommen.

De Europese Unie heeft dit verdrag ondertekend en wil vóór het jaar 2010 het verlies aan biodiversiteit in Europa stopzetten. Eén van haar initiatieven is de oprichting van het netwerk Natura 2000, die de mens wil betrekken bij de bescherming van zones met een grote biodiversiteit.

Er werd aan elke lidstaat gevraagd om op zijn grondgebied een aantal sites in kaart te brengen waar minstens een van de dier- of plantensoorten voorkomen, die in de lijsten bij de Europese Richtlijnen staan voor “ Vogels” en “Habitats”. De gekozen sites zijn sinds december 2004 door de Europese Unie geselecteerd en goedgekeurd, en gaan voortaan een bijzonder beheer en aangepaste bescherming genieten

Dit netwerk bestaat uit speciale beschermingszones en speciale behoudzones. De speciale beschermingszones zijn bestemd voor de vrijwaring van bijna 200 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. De speciale behoudzones bakenen de natuurlijke gebieden af die omwille van de aanwezige dieren- en plantensoorten in stand gehouden moeten worden.

Op voorstel van de Regering werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drie gebieden Natura 2000 aangewezen als speciale behoudzones:

  • speciaal habitatgebied nr. I : het Zoniënwoud, de nabijgelegen beboste gebieden en het Woluwedal;
  • speciaal habitatgebied nr. II : een uitgebreid bosgebied en open gebied, gelegen in het zuiden van de gemeente Ukkel;
  • speciaal habitatgebied nr. III : moerassige boszones in de Molenbeekvallei, in het noordwesten van het Gewest

Bijgevoegde kaart toont de sites en verbindingsgebieden op het grondgebied van de Gemeente Ukkel

Natura 2000.jpg

De aanduiding als Natura 2000-gebied betekent niet dat er geen menselijke activiteiten plaatsvinden. Het betekent dat de staten verplicht zijn om in die gebieden de biodiversiteit, waarvoor ze werden geselecteerd, moeten beschermen via concrete beheersmaatregelen (en eventueel verbodsmaatregelen).

De Europese richtlijnen dienen daarom omgezet te worden in het nationale of het gewestelijke recht. Een gewestelijk besluit zet deze richtlijn om in Brussels gewestelijk recht.

Wettelijk kader:

  • Richtlijn Vogels: richtlijn 79/409/CEE van 02 april 1979 betreffende de bescherming, het beheer en het behoud van alle in het wild levende vogelsoorten, en de reglementering betreffende hun exploitatie;
  • Richtlijn Habitats: richtlijn 92/43/CEE van 21 mei 1992 betreffende het garanderen van het behoud van de biodiversiteit door de overheid voor habitats en wilde fauna (met uitzondering van de vogels), en van de flora;
  • Besluit van de Regering van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 2000 betreffende de conservatie van de natuurlijke habitats, alsook van de wilde fauna en flora (BS 28 november 2000) (gewijzigd door het besluit van 28 maart 2002);
  • Lijst van de sites die als Speciale Beschermingszones worden voorgesteld (BS 27 maart 2003).

Momenteel wordt er binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewerkt aan een nieuwe Natuur-ordonnantie.

Document acties