Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Burgerlijke stand / Identiteitsdocumenten

Identiteitsdocumenten

door P.Mahia - Laatste wijziging 17/12/2019

De elektronische identiteitskaart

Iedere Belg, ten minste 12 jaar oud en ingeschreven in het bevolkingsregister, moet in het bezit zijn van een identiteitskaart.
Sinds 10 januari 2005, reikt de dienst bevolking de elektronische identiteitskaart uit.
Deze kaart die geldt als identiteitsbewijs, biedt meer mogelijkheden aan zijn houder. Ze laat het plaatsen van een elektronische authentieke handtekening toe, het bestellen van administratieve documenten, het “chatten” op een beveiligde manier voor jongeren tussen 12 en 15 jaar, enz …
De kaart heeft een geldigheidsduur van tien jaar en geldt eveneens als reisdocument in de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie.
Voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaart moet de burger zich bij de bevolkingsdienst aanmelden met :

  • de oproepingsbrief die hij daartoe heeft ontvangen, of spontaan
  • een recente foto
  • het bedrag ten belope van de prijs van de identiteitskaart.

De uitreiking van de kaart aan belanghebbende zal plaatsvinden ongeveer drie weken later (tijdspanne voorzien voor de aanmaak en de verzending van de PIN en PUK codes door middel van een beveiligde verzending aan belanghebbende).
Deze PIN en PUK codes moeten zorgvuldig bewaard worden.
Ze zijn onmisbaar voor de activering van de digitale kaart, het gebruik van de elektronische handtekening en de bijwerking van het adres in de elektronische chip.
In geval van verlies moet een nieuwe kaart aangemaakt worden.

Er is een Photomatontoestel beschikbaar op de benedenverdieping : kostprijs : € 7 voor 6 kleurenfoto's (betalen met het gepaste bedrag).

Kostprijs : 25 € (twee week) en 200 € in hoogdringende procedure (24 uur)

Aanvraag van een nieuwe PIN-code kan ook via het Internet

 Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie).  Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).

 Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent een document met codes naar de burger.  Indien u de PIN-code niet meer kent en u niet meer in het bezit bent van dit document kan u een nieuwe code aanvragen.

De aanvraag kan nu ook gebeuren via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken (zie www.ibz.rrn.fgov.be onder "identiteitsdocumenten en elektronische kaarten/eID/pin-puk codes).  U vult uw rijksregisternummer in en een geldig e-mail adres waarnaar een bevestiging van de aanvraag verstuurd zal worden.  De nieuwe codes worden dan verstuurd naar de gemeente waar u ingeschreven bent.

Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoeft men dus niet meer naar de gemeente.  Dat is wel nog nodig om de nieuwe PIN-code in dienst te stellen.

De elektronische vreemdelingenkaart (afgeleverd door de Bevolkingsdienst)

E+ : document ter staving van duurzaam verblijf voor Europeanen gevestigd in België.

F+ : duurzaam verblijfkaart voor niet Europeanen die familielid is van een burger van de Unie.

C : identiteitskaart voor niet-Europese vreemdelingen gevestigd in België die geen familielid zijn van een Europeaan.

D : E.G langdurig ingezetene kaart voor niet-Europese vreemdelingen gevestigd in België die geen familielid zijn van een Europeaan.

(tel : 02/348.67.70)

Kostprijs : 25 € (twee week) en 200 € in hoogdringende procedure (24uur)

Het elektronisch identiteitsdocument voor BELGISCHE kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

Deze kaart vormt een meer beveiligd identiteits- en reisdocument dan het vorig papieren identiteitsbewijs.  Ze wordt uitgereikt door de bevolkingsdienst op aanvraag van een ouder die het ouderlijk gezag uitoefent over het betrokken kind tegen afgifte van twee recente foto’s op witte achtergrond en het bedrag van 12 €.  De aanvraag van het elektronische document moet plaats vinden één maand vóór het vertrek naar het buitenland vermits de aanmaaktermijn drie weken bedraagt.
De geldigheidsduur van deze kaart bedraagt maximum drie jaar vanaf de datum van aflevering, maar is nochtans beperkt tot de dag voorafgaand aan de dag waarop het kind de leeftijd van twaalf jaar bereikt. Ze blijft geldig ingeval van verandering van hoofdverblijfplaats.

Het kind die de leeftijd van 12 jaar geraakt heeft, wordt opgeroepen na verlop van de geldigheidsduur van zijn KIDS-ID.

De aanwezigheid van het kind is vereist bij de aanvraag.

Kostprijs : 12 € (twee week) en 200€ in hoogdringende procedure (24uur)

Het identiteitsbewijs voor niet Belgische kinderen onder de 12 jaar

Dit identiteitsbewijs wordt afgegeven op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen.
Bij de aanvraag moet een recente foto van het kind afgegeven worden.
Dit document maakt een snelle identificatie van het kind mogelijk, zowel binnen als buiten het grondgebied van het Rijk en heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

Alle lidstaten van de Europese Unie aanvaarden dit identiteitsbewijs indien het kind door de ouders vergezeld wordt maar is geen reisdocument. Om te kunnen reizen, moet het kind altijd in bezit zijn van zijn identiteitskaart of reispas afgeleverd door de bevoegde autoriteiten.

De aanwezigheid van het kind is vereist bij de aanvraag.

Kostprijs : 2 €

CHECKDOC  /  DOCSTOP: is gelanceerd!

De toepassing CHECKDOC / DOCSTOP (ontwikkeld door de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken en de federale politie) werd gelanceerd op 8 december 2008 om identiteitsfraude nog efficiënter te bestrijden.

www.checkdoc.be (voor professionelen) is een website waar iedereen - waar ook ter wereld - kan nazien of een Belgisch identiteitsdocument, dat hem in het kader van een transactie wordt voorgelegd, wel degelijk is uitgereikt en niet bekendstaat als verloren, gestolen, verlopen of ongeldig.
Deze zoekmotor voert een opzoeking uit bij het Rijksregister en de databank van de paspoorten op basis van het identificatienummer van het voorgelegde document. Binnen enkele seconden ontvangt de gebruiker een antwoord: HIT of NO HIT.
"HIT" betekent dat het betrokken document geseind staat. De reden hiervoor wordt echter nooit vermeld in Checkdoc. "NO HIT" betekent dat er niets aan de hand is. De gebruiker kan hierdoor een veiligere beslissing nemen. 
Een typische gebruiker hiervan is de autoverhuurder, de bank of de kredietinstelling, de hotelsector, de notaris, de handelaar, enz.

Docstop (voor burgers) is een helpdesk waar iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument op gelijk welk uur het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocument kan melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis internationaal nummer 00800 2123 2123 (als dit nummer niet bereikbaar is, kan men bellen naar + 32 2518 2123).
Vanaf dat ogenblik zal iedere verificatie op www.checkdoc.be aanleiding geven tot een "HIT" zonder te moeten wachten tot de titularis een aanvraag voor een nieuw identiteitsdocument doet.
De burger vermijdt zo dat hij het slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van zijn identiteitsdocument.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verblijfkaarten : zie Vreemdelingen

De diensten van de burgerlijke stand bevinden zich op het Gemeentehuis, Jean Vander Elstplein, 29.


Er zijn bankautomaten geplaatst zodat de burgers hun administratieve documenten onmiddellijk met hun bankkaart (Bancontact) kunnen betalen.

Nadere inlichtingen omtrent de identiteitsdocumenten kan u bekomen bij de dienst bevolking op het telefoonnummer : 02/348.67.69.

Document acties