Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Agenda 21 / Vooruitgang / Vooruitgang van de lokale Agenda 21 van Ukkel 2011

Vooruitgang van de lokale Agenda 21 van Ukkel 2011

Aan de vertaling van deze pagina wordt momenteel gewerkt. Een deel ervan is daardoor nog in het Frans. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

De lokale Agenda 21 is een actieplan voor duurzame ontwikkeling dat de gemeenteraad op 22 oktober 2009 heeft goedgekeurd.

Dit plan bestaat uit 103 acties:

 • 28 gerichte acties
 • 59 die tussen 5 en 10 jaar zullen duren (sensibiliseringsacties, gedragsverandering, nieuwe praktijken invoeren,…)
 • 13 kunnen onbeperkt doorgaan… (communiceren rond alles wat duurzaam is, goede praktijken verspreiden, burgerinitiatieven ondersteunen, …)

Per uitdaging vindt u hieronder een synthese van de stand van zaken van de acties uit de lokale Agenda 21.

In deze tabel vindt u een algemene opvolging van de acties, uitgedrukt in cijfers.

bijgewerkt
in januari 2011
aantal acties
voorzien in 2010 2010 voorzien in 2011
gedaan lopend begonnen
Goed bestuur
24 12 1 11 1 15
Wonen 18 5 6 8
Energievermindering
23 10 2 7 10
Natuurlijk erfgoed
27 8 1 5 9
Samenwerking 11 7 2
4 6
totaal 6 33 1
algemeen totaal
103 42 40 48
waarvan 7 nieuwe

De acties krijgen voorrang en worden gepland in functie van:

 • De prioriteiten die uit de diagnose zijn gebleken (dit was de eerste fase van het opstellen van de Agenda 21)
 • Het logisch verband tussen acties en de vooruitgang van voorgaande acties,
 • Gunstige omstandigheden.

Doelstelling A. De inzet van de gemeente voor duurzame ontwikkeling bevestigen

Doelstelling A
Totaal aantal
acties in de doelstelling
10
"geactiveerde" acties
6
Nummer van de
beëindigde acties
1
lopende acties
3 5 7 10
acties in voorbereiding
6
bijgewerkt in november 2011

Synthèse van de vooruitgang van de acties van doelstelling A

Communicatie rond de Agenda 21

De informatie rond de Agenda 21 en de duurzame praktijken die de gemeente aanmoedigt, wordt via verschillende kanalen verspreid:

 • Een brochure (20 p.) waarin op didactische wijze het opzet van de Agenda 21 en de Koolstofbalans van Ukkel wordt uiteengezet, die beschikbaar is in elektronische of papieren versie.
 • Er worden uiteenzettingen over de vooruitgang gegeven aan het grote publiek. Dit gebeurt ongeveer eenmaal per jaar of op vraag.
 • In het kader van duurzame ontwikkeling organiseert de gemeente talrijke jaarlijks terugkerende evenementen, waarvan duurzame ontwikkeling het hoofdthema is:
   • de Ontdekkingstochten op de Autoloze Zondag (eind september),
   • de Europese Week van de Lokale Democratie (oktober)
   • Jeugd in Feest (begin september)
 • Er staat een stand van de Agenda 21 op de jaarmarkt van Sint-Job (en ook op Jeugd in Feest)
 • Het gemeentellijke infoblad Wolvendael bericht over activiteiten rond de Agenda 21.

Opleidingen

Personeelsleden van de gemeente volgen opleidingen om het duurzame in hun werk te integreren, afhankelijk van de beschikbare opleidingen. In de loop van het jaar 2012 zullen er opleidingen worden gegeven over alle luiken van ecologisch bouwen. Deze opleidingen worden intern gegeven, en zullen bijgewoond worden door alle betrokken diensten.

Doelstelling B. Hulpmiddelen creëren om het duurzame beleid van de gemeente bij te staan

Doelstelling B
Totaal aantal
acties in de doelstelling
7
"geactiveerde" acties
5
Nummer van de
lopende acties
11 13 14 15 16
bijgewerkt in november 2011

Synthèse van de vooruitgang van de acties van doelstelling B

Opvolging van de Agenda 21

De opvolging en de evaluatie van de doeltreffendheid van de acties worden gebaseerd op cijfergegevens (de indicatoren). Deze indicatoren zijn voor elke doelstelling bepaald. Voorbeelden van indicatoren: het percentage overheidsopdrachten met duurzaamheidscriteria, het aantal scholen dat deelneemt aan een project rond duurzame ontwikkeling. Momenteel worden de indicatoren bepaald en berekend.

Reglementair kader

Nieuwe gemeentereglementen worden opgesteld met duurzame ontwikkeling in het achterhoofd.

Bijvoorbeeld:

 • het reglement inzake uithangborden bevat enkele maatregelen om energie te besparen in handelszaken,
 • het reglement inzake riolering heeft als doel de bodem- en waterkwaliteit aanzienlijk te laten verbeteren.

De BBP's (Bijzondere Bestemmingsplannen) bevatten ook enkele behoorlijk verregaande maatregelen op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling.

Het wordt aangemoedigd om regenwater op percelen vast te houden, en er wordt gewerkt aan nieuwe voorschriften voor verkavelingsvergunningen.

Er wordt ook gewerkt aan een Natuurplan.

Duurzaam aankopen

Duurzame goederen en diensten verbruiken is iets wat op het niveau van de gemeente kan worden bevorderd. Hoewel dat wettelijke moeilijkheden schept, kunnen bestekken worden opgesteld met duurzame criteria (producten van biologische landbouw, uit duurzame handel, ondernemingen van sociale economie).

Op dit moment worden de volgende aankopen gedaan met ecologische criteria:

 • onderhoudsproducten,
 • maaltijden aan huis,
 • maaltijden in de gemeentescholen en voor buitenschoolse activiteiten (95 % biofruit, 55 % biogroenten en 10 % biovlees)
 • de gemeentevoertuigen worden schoongemaakt door een onderneming van sociale economie, zonder water en met ecologische producten

Doelstelling C. Transversaliteit tussen de verschillende actoren opbouwen

Doelstelling C
Totaal aantal
acties in de doelstelling
3
"geactiveerde" acties
3
Nummer van de
lopende acties
18
acties in voorbereiding
19 20
bijgewerkt in november 2011

Synthèse van de vooruitgang van de acties van doelstelling C

Transversaliteit in het gemeentebestuur

Verschillende thema's vragen de samenwerking van verschillende diensten.

De technische diensthoofden zitten regelmatig samen en ze krijgen in het kort een uiteenzetting over een actueel onderwerp voor een van hun diensten, of voor de buitenwereld (vaak met een link naar duurzame ontwikkeling).

Er zijn ook acties die specifiek "duurzamer" zijn die de contacten tussen diensten bevorderen: de "dikketruiendag", het mobiliteitsplan, het label van de ecodynamische onderneming.

Regelmatig wordt er intern een mail verstuurd, "de Minuut van DD", om iedereen binnen het gemeentebestuur te sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling.

La diffusion régulière d’un petit message via les mails internes, « la Minute à DD » est un outil de sensibilisation aux comportements durables au sein de l’administration.

Faire remonter les recommandations au niveau régional

Dans le cadre de l’élaboration du Plan régional de Développement durable, en cours 2011-2012, il est prévu de remettre à la Région toutes les actions ou recommandations qui, dans l’élaboration de notre Agenda 21, sortaient de la compétence communale.

Doelstelling D. De participatieve democratie in het gemeentelijke leven integreren

Doelstelling D
Totaal aantal acties in de doelstelling 4
"geactiveerde" acties 2
Nummer van de lopende acties 21 22
bijgewerkt in november 2011

Synthèse van de vooruitgang van de acties van doelstelling D

La participation citoyenne

La construction de l’Agenda 21 s’est faite à l’aide d’un engagement fort de la part de nombreux habitants (2008-09).

La volonté de répondre aux attentes de participation au niveau des actions est présente, mais jusqu’à présent la nature des actions, principalement internes à l’administration, rend cette participation plus restreinte.

Des représentants d’habitants sont invités à faire partie de plusieurs comités d’accompagnement de divers projets (plans de gestion, suivi de l’Agenda 21,…)

Un Conseil consultatif de la Mobilité a été créé en 2009.

Des débats sont régulièrement organisés, à la suite de moments d’information, sur des projets de mobilité dans les quartiers, sur les projets d’égouttage, pour l’enquête sur le Plan régional de Gestion de l’eau…

Par ailleurs, un soutien logistique et de conseils est fréquemment apporté aux actions citoyennes qui se signalent. Parmi d’autres, peuvent être cités les Quartiers Durables (appels à projet IBGE), les écoles, les initiatives de compost ou potagers collectifs, un groupe de commerçants soucieux de promouvoir le commerce équitable, et de nombreux citoyens en démarche durable.

Doelstelling E. Van Ukkel een voorbeeldgemeente maken op het vlak van ecobouwen

Doelstelling E
Totaal aantal acties in de doelstelling 10
"geactiveerde" acties 5
Nummer van de lopende acties 25 27 28 29 31
bijgewerkt in november 2011

Synthèse van de vooruitgang van de acties van doelstelling E

Rénovation bâtiments communaux

La rénovation progressive des bâtiments communaux se fait dans le souci constant d’en augmenter les performances énergétiques. Le responsable PLAGE de la Commune y veille (Programme Local d’Actions pour la Gestion de l’Energie) et guide les gestionnaires de projets des différents services communaux dans cette démarche.

Un programme d'isolation de plusieurs de nos bâtiments à moyen terme est accompagné d'une série de formations à destination des gestionnaires de projets en vue de perfectionner leurs compétences techniques liés à la performance énergétique et à l'éco-construction.

Le Centre Culturel d’Uccle sera le premier à bénéficier des travaux complets d’isolation-rénovation-étanchéité de l’enveloppe.

De plus, des interventions spécifiques dans le domaine de l’éclairage seront réalisées

En 2011, on peut citer plusieurs remplacements de chaudières au mazout par des chaudières à condensation au gaz(surtout dans des écoles), le placement de vannes thermostatiques (écoles), et l’isolation de toitures en verre cellulaire recyclé (3 bâtiments).

Au cours de ces 2 dernières années (2010-2011) le « relighting » de nombreux bâtiments ont eu lieu (écoles du Homborch, Messidor, Saint Job, Eglantiers, la maison communale et des bâtiments administratifs). Il s’agit de rénover complètement le système d’éclairage pour se conformer aux nouvelles normes en vigueur, mais surtout de profiter des dernières mises au point techniques pour économiser l’énergie électrique.

Construction bâtiments communaux

En 2011, ont eu lieu l’inauguration

 • des logements sociaux standard basse énergie, rue des Pêcheries,
 • de la crèche et bibliothèque du Homborch (toiture verte, récupération d’eau de pluie, ventilation double flux avec récupération de chaleur). Ce bâtiment accueille aussi les classes maternelles, ce qui a permis de supprimer des modules très peu performants.

Un bâtiment administratif, rue Beeckman, est en construction qui a reçu le titre de « bâtiment exemplaire » de Bruxelles Environnement (basse énergie, récupération de l’eau de pluie, toiture verte).

Le bâti privé

L’influence de la Commune sur la gestion du parc immobilier privé est bien entendu plus difficile.

La création du Guichet Energie, qui accueille le public dans ses recherches d’un bâtiment performant, profite aussi à la diffusion d’information plus large sur l’éco-construction, ainsi que sur les prêts, crédits et primes.

Une sensibilisation envers le public est faite également par le biais du Wolvendael (journal communal), des conférences régulières, et depuis 2011, une collaboration constructive avec des habitants impliqués dans le Défi Energie.

Doelstelling F. Alle bevolkingsgroepen van de gemeente verankeren

Doelstelling F
Totaal aantal acties in de doelstelling 8
"geactiveerde" acties 3
Nummer van de lopende acties 37 38 41
bijgewerkt in november 2011

Synthèse van de vooruitgang van de acties van doelstelling F

Des logements sociaux ont été construits et inaugurés en 2011, d’autres sont en construction.

La taxe contre les logements vides a été augmentée.

Dans les grands projets urbanistiques des logements conventionnés sont prévus (plateau Engeland, clos de la charmeraie, plateau Avijl).

Doelstelling G. De CO2-uitstoot tegen 2020 met 30 % verminderen

Doelstelling G
Totaal aantal acties in de doelstelling 1
"geactiveerde" acties 1
Nummer van de lopende acties 43
bijgewerkt in november 2011

Synthèse van de vooruitgang van de acties van doelstelling G

La mise en œuvre du Plan d’actions du Bilan Carbone est simultanée et synergique à l’Agenda 21. Un grand nombre d’actions visant à réduire l’impact environnemental des activités communales (recyclage, réutilisation, réduction..) occasionnent bien entendu la réduction d’émissions de CO2. Ainsi que tout le travail relatif aux économies d’énergie (cfr Synthèse avancement Enjeu E et page PLAGE).

Doelstelling H. Werken aan reflexen om duurzaam te consumeren

Doelstelling H
Totaal aantal acties in de doelstelling 16
"geactiveerde" acties 9
Nummer van de beëindigde acties 50
lopende acties 46 47 48 49 51 52 53 56
bijgewerkt in november 2011

Synthèse van de vooruitgang van de acties van doelstelling H

Les citoyens

Depuis 2009, de nombreux ateliers, stands, conférences et animations sont organisés pour conscientiser le public et promouvoir les comportements éco et socio-responsables (dont le commerce équitable).

La presse communale et le site internet se veulent également des supports d’information et de sensibilisation.

Un Guichet Energie est ouvert au sein du Service Environnement depuis début 2010 pour assurer aux citoyens un conseil neutre en matière d'économies d'énergie et une orientation vers toutes les primes, crédits et prêts sociaux existants.

Les commerces et l’Horeca sont encouragés à des pratiques durables par le label ucclois Développement durable, existant depuis 2010.

Une information à destination des commerces concernant la participation de la Commune à la campagne « Commune du commerce équitable » est en préparation.

L’administration communale

De nombreuses pistes pour appliquer la pratique des « 5 R » dans l’administration sont lancées (refuser, réduire, réutiliser, réformer, recycler) :

 • les ordinateurs de réforme sont remis à une filière d’asbl qui les réutilise.
 • dans la gestion du papier : réutilisation et passage de nombreuses procédures à l’informatique
 • diminution du nombre d’imprimantes par bureau
 • récupération du mobilier inutilisé
 • vaisselle réutilisable lors des évènements
 • tri sélectif, …

Le recours à des entreprises d’économie sociale est fréquemment mis en place, dans les travaux pour les espaces verts, le nettoyage de véhicules ou la finition de certaines rénovations.

Les écoles communales

Dans les cantines scolaires, l’alimentation est en partie issue de l’agriculture biologique et locale. Des actions sont menées pour sensibiliser les enfants à l’importance d’une alimentation saine et durable, ainsi que les parents (par exemple, le verso des menus propose une information sur cette thématique).

Un projet, « l’énergie, l’école et moi », a été mené dans 3 écoles pendant 2 ans (mi-2009 à mi-2011 aux écoles du Homborch, Messidor et Saint job) pour impliquer les enfants et le corps enseignant dans une grande action de prise de conscience et de réduction des consommations énergétiques.

Pour les 2 prochaines années, c’est l’école du Longchamps qui s’engage dans ce défi.

Doelstelling I. Zachte verplaatsingen aanmoedigen

Doelstelling I
Totaal aantal acties in de doelstelling 6
"geactiveerde" acties 3
Nummer van de beëindigde acties 60
lopende acties 63 65
bijgewerkt in november 2011

Synthèse van de vooruitgang van de acties van doelstelling I

Lors de tous les évènements liés au développement durable, l’accent est bien entendu également porté sur la mobilité douce. La prise en compte des piétons, vélos et PMR est faite dans la mesure du possible pour l’élaboration des projets dans l’espace public.

Le Conseil consultatif Mobilité a été créé en 2010.

Doelstelling J. De inzet van de gemeente bevestigen op het vlak van bescherming en verbetering van het groene en blauwe erfgoed

Doelstelling J
Totaal aantal acties in de doelstelling 6
"geactiveerde" acties 2
Nummer van de lopende acties 67 68
bijgewerkt in november 2011

Synthèse van de vooruitgang van de acties van doelstelling J

La réalisation d'un « plan directeur nature » est à l'étude. Il permettrait d'établir au sein de la commune des axes cohérents de préservation de la nature aussi bien dans la gestion des espaces verts communaux que privés. Un travail en bonne collaboration avec la Région bruxelloise doit être envisagé sur ce point.

Actuellement des clauses de conservation de la nature sont fréquemment avancées dans les projets d'urbanisme.

Doelstelling K. Het groene netwerk versterken

Doelstelling K
Totaal aantal acties in de doelstelling 8
"geactiveerde" acties 4
Nummer van de lopende acties 72 73 74 79
bijgewerkt in november 2011

Gestion écologique

Depuis 2009, un plan de gestion du cimetière du Verrewinkel oriente la gestion de ce grand espace de façon écologique et différenciée. Pour le cimetière du Dieweg, un autre plan de gestion est en cours de rédaction. Le plateau Avijl fait également l'objet d'un plan qui vise a conserver toute sa valeur biologique, botanique et d'agrément.

Depuis de très nombreuses années, le Service Vert de la Commune n'utilise plus de produits herbicides ou pesticides dans les espaces verts qu'il gère.

Un choix de plantes vivaces, locales et peu gourmandes en eau est opéré dans les parterres et zones fleuries qui le permettent.

Un jardin naturel didactique est en cours de finalisation au coin des avenue Dolez et Saint-Job pour montrer aux promeneurs les aménagements simples et la manière de gérer un espace vert pour le rendre accueillant à la biodiversité.

Sensibilisation dans le concours « Uccle en fleurs »

L'embellissement par les habitants de leur façade peut rencontrer les préoccupations de sauvegarde de la nature en ville. C'est dans la manière de cultiver et le choix des plantes que tout réside (lien vers page Biodiversité). Une nouvelle catégorie « Biodiversité » a été créée en 2011 pour encourager cette manière de jardiner.

Doelstelling L. Het waterbeheer verbeteren

Doelstelling L
Totaal aantal acties in de doelstelling 9
"geactiveerde" acties 5
Nummer van de beëindigde acties 81
lopende acties 82 84 85 86
bijgewerkt in november 2011

Économies d'eau

Les véhicules communaux se voient remis aux mains d'une petite entreprise d'économie sociale pour un nettoyage à sec et écologique depuis 2009.

Le conseil aux habitants dans ce domaine est souvent assuré par le Guichet énergie, ouvert depuis 2010. Le Service Environnement organise aussi des conférences à ce sujet et délivre les primes à l'installation ou rénovation de citernes d'eau de pluie.

Document acties

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« december 2021 »
december
MaDiWoDoVrZaZo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Agenda
Schattenjachten "Totemus" 03-04-2021 - 03-04-2023 — Ukkel
De Ijsbaan 22-12-2021 - 05-01-2022 — Homère Goossensplein
Aankomende agenda-items...

 

Samen voor groene straten!

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Fairtradegemeenten

Energieloket